USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0322/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0322/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0322/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu textu "Kupních smluv" o majetkovém převodu městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 101/4 („zastavěná plocha"), o výměře 35 m2, a parc. č. 616/3 ("zastavěná plocha"), o výměře 36 m2, oba na k. ú. Karlín, obec Praha1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu textu "Kupních smluv" o majetkovém převodu městské
části Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 101/4
(„zastavěná plocha"), o výměře 35 m2, a parc. č. 616/3 ("zastavěná plocha"),
o výměře 36 m2, oba na k. ú. Karlín, obec Praha, do vlastnictví PREdistribuce, a.s.
(IČO: 273 76 516), se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,2. schvaluje
v souladu s usnesením č. Usn ZMC 030/2023 Zastupitelstva městské části Praha 8
ze dne 19. 6. 2023
2. 1 text "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 8 -
úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 101/4 („zastavěná
plocha"), o výměře 35 m2, na k. ú. Karlín, obec Praha, do vlastnictví
PREdistribuce, a.s. (IČO: 273 76 516), se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,
a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 569 450 Kč (slovy: pět set šedesát
devět tisíc čtyři sta padesát korun českých), uvedený v příloze č. 1 "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení,
2.2 text "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 8 -
úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 616/3 („zastavěná
plocha"), o výměře 36 m2, na k. ú. Karlín, obec Praha, do vlastnictví PREdistribuce,
a.s. (IČO: 273 76 516), se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,
a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 107 500 Kč (slovy: jedno sto
sedm tisíc pět set korun českých), uvedený v příloze č. 2 "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Kupní smlouvy" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu oprávněným
zástupcům kupujícího,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2023
3.2 předložit "Kupní smlouvy" podepsané oprávněnými zástupci kupujícího
dle 2. části tohoto usnesení k·podpisu Starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.10.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

90_Usneseni.pdf (54,3 kB)