USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0315/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0315/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0315/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
Městské části Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2,
181 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a obchodní
korporací Dencare a.s. (IČO: 028 63 201), se sídlem na adrese Terronská 896/52,
160 00 Praha 6 - Bubeneč, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 484,
na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8,
jako "pronajímatelem", a obchodní korporací Dencare a.s. (IČO: 028 63 201), se sídlem
na adrese Terronská 896/52, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, jako "nájemcem", podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání" dle 2. části
tohoto·usnesení k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 07.08.2020
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsanou "Smlouvu o·nájmu
prostoru sloužícího podnikání" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu radnímu MČ
Praha 8 p.·Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 08.09.2020

................................................................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

35_Usneseni.pdf (63,8 kB)
1_0 - A_DZ_00328_2020.docx - příloha (17,5 kB)