USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0307/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0307/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0307/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění technického vybavení pro konání zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo"
pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Zajištění
technického vybavení pro konání zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8",
na základě zaslání schválené "Výzvy", v souladu s ust. § 27, ve spojení
s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,2.schvaluje
výběr zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" s předmětem plnění "Zajištění
technického vybavení pro konání zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8", mezi Městskou
částí Praha 8, jako "objednatelem", a účastníkem zadávacího řízení Zdeněk
Němec (IČO: 165 36 673), se sídlem na adrese Hloušecká 25/11, 284 01 Kutná Hora
- Hlouška, jako "zhotovitelem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru zhotovitele dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 15.07.2020
3.2 předložit "Smlouvu o dílo" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému
zástupci zhotovitele,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 15.07.2020
3.3 předložit odpovědným zástupcem zhotovitele podepsanou "Smlouvu o dílo" dle
2. části tohoto usnesení k podpisu p. Grosovi, starostovi MČ Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 20.07.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

251_Usneseni.pdf (42,7 kB)