USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0305/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0305/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0305/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup a dodávka drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Rámcové smlouvy"
pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Nákup a dodávka
drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku",
na základě zaslání schválené "Výzvy", v souladu s ust. § 27, ve spojení s ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,2.schvaluje
výběr dodavatele a uzavření "Rámcové smlouvy" s předmětem plnění "Nákup
a dodávka drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného
majetku", mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem", a obchodní korporací
GESTO COMPUTERS, spol. s r.o. (IČO: 480 34 711), se sídlem na adrese
Špitálská 885/2a, Vysočany, 190 00 Praha 9, jako "poskytovatelem", podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru dodavatele dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 13.07.2020
3.2 předložit "Rámcovou smlouvu" dle˙2.˙části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci poskytovatele,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 13.07.2020
3.3 předložit odpovědným zástupcem poskytovatele podepsanou "Rámcovou
smlouvu" dle·2.·části tohoto usnesení k podpisu Starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 17.07.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

176_Usneseni.pdf (43,1 kB)