USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0309/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0309/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0309/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro·realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení - sociální pohřby"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Rámcové smlouvy"
pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Zajištění slušného
pohřbení - sociální pohřby", na základě "Výzvy" odsouhlasené místostarostou
Městské části Praha 8 Mgr. Tomášem Tatranským, v souladu s ust. § 27 ve spojení
s ust. § 31 zákona č. 134/2000 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,2.schvaluje
výběr poskytovatele a uzavření "Rámcové smlouvy" s předmětem plnění
"Zajištění slušného pohřbení - sociální pohřby", mezi Městskou částí Praha 8,
jako "objednatelem", a obchodní korporací PAX, spol. s r.o.(IČO: 427 41 017),
se sídlem na adrese Na Sypkém 925/1, Libeň, 180 00 Praha 8, jako "poskytovatelem",
podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 informovat zúčastněného účastníka o výsledku výběru poskytovatele
dle·2.·části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 13.07.2020
3.2 předložit "Rámcovou smlouvu" dle·2.·části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci poskytovatele,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 13.07.2020
3.3 předložit odpovědným zástupcem poskytovatele podepsanou "Rámcovou
smlouvu" dle˙2.˙části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ Praha 8
p.·Tatranskému.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 17.07.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

426_Usneseni.pdf (43,2 kB)