USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0342/2019

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0342/2019

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0342/2019

ze dne 26.06.2019


k návrhu stanoviska MČ Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky o·výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu stanoviska MČ Praha 8 k návrhu obecně závazné
vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí,2. schvaluje
stanovisko MČ Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů
pro výpočet daně z nemovitých věcí, uvedené v "Důvodové zprávě", která
není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zaslat stanovisko MČ Praha 8 dle 2. části tohoto usnesení náměstkovi primátora
hl.·m.·Prahy p. Pavlu Vyhnánkovi, M.A.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 28.06.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta Městské části Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

319_Usneseni.pdf (38,6 kB)