USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 039/2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 039/2020

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 039/2020

ze dne 16.12.2020


k návrhu nesouhlasu s existencí komplexu Betonárny v lokalitě Rohanský ostrov, Karlín a souvisejících staveb mj. včetně dočasné obslužné účelové komunikace1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu nesouhlasu s existencí komplexu Betonárny v lokalitě
Rohanský ostrov, Karlín a souvisejících staveb mj. včetně dočasné obslužné účelové
komunikace,2. nesouhlasí
s existencí komplexu „Betonárny“ – dočasných staveb TBG MESTROSTAV s.r.o.
v lokalitě Rohanský ostrov, Karlín a souvisejících staveb mj. včetně dočasné obslužné
účelové komunikace,3. požaduje
3.1. aby Hlavní město Praha v rámci samostatné působnosti nečinilo žádné kroky,
které by vedly k prodlužování stavebního povolení, respektive prodlužování období
pro dočasnou stavbu a prodlužování nájemních smluv na pozemky předmětného
komplexu staveb,
3.2. aby Hlavní město Praha zajistilo v součinnosti s TBG METROSTAV s.r.o. odstranění
všech dočasných staveb do 31. 12. 2021,4. ukládá


uvolněnému radnímu MČ Praha 8 p. Slabihoudkovi seznámit s tímto usnesením
Magistrát hl. m. Prahy.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 31.01.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

300_Usneseni.pdf (41,9 kB)