USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0534/2018

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0534/2018

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0534/2018

ze dne 07.11.2018


k návrhu uzavření 5 smluv "Smlouvy o uzavření budoucích smluv o·zřízení věcného břemena" a "Dohody o vybudování veřejného chodníku a 3 veřejných parkovacích stání" na pozemku parc.·č.·840/167 na k.·ú.·Bohnice, obec Praha na stavební akci "Konverse stávajících objektů technické infrastruktury VS 206 a·TS·2914, ul. Dolákova, Praha 8"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 5 smluv "Smlouvy o uzavření budoucích
smluv o zřízení věcného břemena" a "Dohody o vybudování veřejného chodníku
a 3 veřejných parkovacích stání" na pozemku parc. č. 840/167 na k. ú. Bohnice, obec
Praha na stavební akci "Konverse stávajících objektů technické infrastruktury VS 206
a TS 2914, ul. Dolákova, Praha 8"2.schvaluje
uzavření 5 smluv "Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemena"
a "Dohody o vybudování veřejného chodníku a 3 veřejných parkovacích stání"
na pozemku parc. č. 840/167 na k. ú. Bohnice, obec Praha na stavební akci "Konverse
stávajících objektů technické infrastruktury VS 206 a TS 2914, ul. Dolákova,
Praha 8" mezi Městskou částí Praha 8, jako "budoucím povinným" a společnostmi
PREdistribuce, a. s. se sídlem na adrese: Svornosti 3199/19a, Praha 5, 150 00,
(IČO: 27376516), Pražská teplárenská a.s., se sídlem na adrese: Partyzánská 1/7,
Praha 7, 100 00, (IČO: 45273600), Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. se sídlem na adrese: U Plynárny 500,
Praha 4, 145 00 (IČO: 27403505) a společností NOVÉ BYTY PRAHA, s.r.o., se sídlem
na adrese: V Olšinách 75, Praha 10, 100 00, (IČO: 04826949) jako "budoucí
oprávnění ", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvy" a "Dohodu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědným zástupcům stran oprávněných,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 30.11.2018
3.2 předložit odpovědnými zástupci stran oprávněných podepsané "Smlouvy"
dle·2.·části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8 p. Petrusovi.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 21.12.2018

................................................................................
Roman Petrus Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

496_Usneseni.pdf (44,8 kB)
1_33 - SBS_VB_PRE_Nove_byty_final.doc - příloha (109,5 kB)
1_34 - SBS_VB_Teplarenska_xMC-BD_uprava_OVB-ZH.doc - příloha (315,3 kB)
1_35 - SBS_VB_Teplarenska_xMC-PRELOzKY_uprava_OVB_ - příloha (254,6 kB)
1_36 - SBS_VB_Plynarenska_Nove_byty_rev1-ZHII.docx - příloha (591,6 kB)
1_37 - SBS_VB_Nove_byty_-_upravy_1_revZH.docx - příloha (1,3 MB)
1_38 - Dohoda_revZH.doc - příloha (645 kB)