USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 003/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 003/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 003/2019

ze dne 13.03.2019


k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2019 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 20241.bere na vědomí
usnesení č. Usn RMC 0089/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 26. února 2019,
přijaté k návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2019 a střednědobého výhledu
městské části Praha 8 do roku 2024,2.zrušuje
Rozpočtové provizorium městské části Praha 8 na rok 2019, schválené usnesením
č. Usn ZMC 047/2018 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 14. listopadu 2018,
a to:
s účinností od 14. března 2019,3.schvaluje
3.1 na základě ust. § 89 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů,
předložený návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2019:
a) s objemem příjmů po konsolidaci
ve výši 975 193 tis. Kč,
s objemem výdajů po konsolidaci
ve výši 990 193 tis. Kč,
se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci
(schodkem) ve výši - 15 000 tis. Kč,
a s financováním ve výši 15 000 tis. Kč,
dle přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení, sestavený v návaznosti na "Finanční
vztahy stanovené hl. m. Praha pro městskou část Praha 8 na rok 2019", uvedené
v příloze č. 1 tohoto usnesení,
3.2 použití finančních prostředů vytvořených v minulých letech (zůstatku peněžních
prostředků na účtech MČ Praha 8 ke dni 31. prosince 2018), dle přílohy č. 5
tohoto usnesení,
3.3 příjmy a výdaje účelového fondu MČ Praha 8 - Fondu zaměstnavatele v roce
2019, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení,
3.4 Finanční plán (rozpočet) zdaňované - hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8
na rok 2019, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení,
3.5 Střednědobý výhled městské části Praha 8 a příspěvkových organizací do roku
2024, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení,4.stanoví
4.1 rozsah provádění rozpočtových opatření Radou městské části Praha 8
na rok 2019, v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně:
Radě městské části (MČ) Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2019 tato rozpočtová
opatření:
a) přesun rozpočtových prostředků, při kterém se nezmění objem celkových
příjmů a výdajů rozpočtu, včetně rozpočtových prostředků příspěvkových organizací
zřízených MČ Praha 8,
b) rozpočtová opatření vyplývající ze zařazení příjmu do rozpočtu
• plynoucího za přijatá pojistná plnění
• z odvodu odpisů příspěvkových právnických osob - organizací,
c) rozpočtová opatření krytá převody z vlastních fondů hospodářské-zdaňované
činnosti, z investičních účtů (cenných papírů), s tím, že o schválených rozpočtových
opatřeních bude Rada MČ Praha 8 informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho
nejbližším zasedání,
d) rozpočtová opatření při nichž dojde ke snížení rozpočtu (běžných i kapitálových
výdajů) bez omezení, s tím, že o schválených rozpočtových opatřeních bude Rada
MČ Praha 8 informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho nejbližším zasedání,
e) ostatní rozpočtová opatření, neuvedená v předchozích bodech, do výše 6 mil. Kč
pro jednotlivý případ,
4.2 rozsah provádění úprav finančního plánu (rozpočtu) zdaňované-hospodářské
činnosti městské části Praha 8 na rok 2019 Radou MČ Praha 8, při navýšení
hospodářského výsledku nebo úpravy do výše 6. mil. Kč, při nichž se nezmění celkový
hospodářský výsledek,
4.3 rozsah provádění rozpočtových opatření ekonomickým odborem (EO) MČ Praha 8
na rok 2019, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, § 10a, odst. b), a to následovně:
EO MČ Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2018 rozpočtová opatření přijatá
na základě rozhodnutí hlavního města Prahy (vyplývající z poskytnutých
transferů/dotací).


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

69_Usneseni.pdf (46,1 kB)
1_7 - priloha_c._1_usneseni.docx - příloha (16,8 kB)
1_8 - priloha_c._2_usneseni.xlsx - příloha (21,1 kB)
1_9 - priloha_c._3_usneseni.xlsx - příloha (84,7 kB)
1_10 - priloha_c._4_usneseni.xlsx - příloha (31,6 kB)
1_11 - priloha_c._5_usneseni.docx - příloha (15,1 kB)
1_12 - priloha_c._6_usneseni.docx - příloha (17,2 kB)
1_13 - priloha_c._7_usneseni.xlsx - příloha (15,4 kB)
1_14 - priloha_c._8_usneseni.xlsx - příloha (30,7 kB)
1_15 - priloha_c._9_usneseni.docx - příloha (16,3 kB)
1_16 - usneseni_c._Usn._RMC_0089_2019_ze_dne_26.2. - příloha (88,9 kB)
1_17 - Zapis_FV.pdf - příloha (543,7 kB)