USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 037/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 037/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 037/2019

ze dne 18.12.2019


k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 20201.bere na vědomí
usnesení č. Usn RMC 0664/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 2. prosince
2019, přijaté k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8
na rok 2020,2.schvaluje
na základě ust. § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 89 odst. 1 písm. h)
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
2.1 Rozpočtové provizorium Městské části Praha 8 na rok 2020, při němž bude
postupováno podle „Zásad pro hospodaření v období Rozpočtového provizoria
Městské části Praha 8 na rok 2020" (dále jen "Zásad"), uvedených
v příloze tohoto usnesení,
2.2 čerpání běžných výdajů v období Rozpočtového provizoria na rok 2020
maximálně měsíčně do výše 1/16 schváleného rozpočtu na rok 2019,
s výjimkou výdajů uvedených v "Zásadách",
2.3. čerpání kapitálových výdajů v období Rozpočtového provizoria
na rok 2020 na akce zasmluvněné do 10. 12. 2019 včetně, týkajících se roku
2020,
2.4 používání volných finančních prostředků na účtech zdaňované činnosti
Městské části (MČ) Praha 8 v období Rozpočtového provizoria na rok 2020
na krytí krátkodobého časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu
MČ Praha 8,3.ukládá


zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 31.12.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

35_Usneseni.pdf (41,1 kB)
1_0 - priloha_usneseni.doc - příloha (44,5 kB)