USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 001/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 001/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 001/2019

ze dne 13.03.2019


k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 až 20231.volí
podle ustanovení § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů, a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení č. Usn RMC 0054/2019 Rady
městské části Praha 8 ze dne 6. února 2019,
5 přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 až 2023, jejichž
seznam je uveden v příloze tohoto usnesení, a kteří se osobně zúčastnili jednání
Zastupitelstva městské části Praha 8 dne 13. března 2019,2.ukládá


2.1 prokazatelně seznámit s tímto usnesením předsedu Obvodního soudu pro
Prahu·8 pana JUDr. Michala Vacka.
Zodpovídá: JUDr. Martina Tikalová Termín: 29.03.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (40,2 kB)
1_0 - Verejna_priloha_ZMC_13.3.2019.docx - příloha (13 kB)