USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 007/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 007/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 007/2019

ze dne 12.06.2019


k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 až 20231.volí
podle ustanovení § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů, a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení č. Usn RMC 0225/2019 Rady
městské části Praha 8 ze dne 24. dubna 2019,
3 přísedící Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 až 2023, jejichž
seznam je uveden v příloze tohoto usnesení, a kteří se osobně zúčastnili jednání
Zastupitelstva městské části Praha 8 dne 12. června 2019,2.ukládá


prokazatelně seznámit s tímto usnesením předsedu Obvodního soudu pro·Prahu·8
pana JUDr. Michala Vacka.
Zodpovídá: JUDr. Martina Tikalová Termín: 28.06.2019

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

63_Usneseni.pdf (40,3 kB)
1_2 - Verejna_priloha_ZASTUPITELSTVA_12.6.2019.doc - příloha (12,8 kB)