USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 019/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 019/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 019/2023

ze dne 17.05.2023


k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha·8, jako "dárcem", a Romodrom o.p.s.,Praha 1 jako "obdarovaným"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí
Praha 8, jako "dárcem", a Romodrom o.p.s., Praha 1, jako "obdarovaným", ve věci
poskytnutí finančního daru ve výši 150 000 Kč,2.schvaluje
uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem",
a Romodrom o.p.s., Praha 1, (IČO: 265 37 036), se sídlem Rybná 716/24,
110 00 Praha 1, jako "obdarovaným", ve věci poskytnutí finančního daru
ve výši 150 000 Kč (slovy: Jedno sto padesát tisíc Korun českých), podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Darovací smlouvu" podle 2. části tohoto usnesení k podpisu ředitelce
paní Marii Gailové, jako "obdarované",
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 31.05.2023
3.2 předložit podepsanou "Darovací smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení
k·podpisu radní MČ Praha·8 Mgr. et Mgr. Solomonové Janě, jako "dárce".
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 31.05.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

50_Usneseni.pdf (41,8 kB)