USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 039/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 039/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 039/2019

ze dne 18.12.2019


k návrhu stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle·zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s novelizací nařízení vlády č.·318/2017·Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v úplném znění1.bere na vědomí
„Důvodovou zprávu“ k návrhu stanovení výše měsíčních odměn za výkon
funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 podle zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve spojení
s novelizací nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků v úplném znění schválenou vládou ČR dne 9. prosince
2019,2.zrušuje
2.1 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 042/2018 ze dne
14. listopadu 2018 s účinností k 1. lednu 2020 v celém jeho rozsahu,
2.2 třetí část usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8 č. 051/2018 ze dne
19. prosince 2018,3.stanoví
na základě ust. § 89 odst.1 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů
výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské
části Praha 8, na základě ust. § 52 odst. 5, ve spojení s ust. § 87 odst. 2 cit. zákona
č. 131/2000 Sb., a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, podle přílohy tohoto usnesení,
s účinností od 1. ledna 2020.


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

170_Usneseni.pdf (41 kB)
1_9 - priloha_usneseni.docx - příloha (14 kB)