USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 048/2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 048/2018

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 048/2018

ze dne 14.11.2018


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - bezúplatného převodu nemovitostí na k. ú. Bohnice ve vlastnictví České republiky - právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 -
bezúplatného převodu pozemků na k. ú. Bohnice:
parc.č. 729 (ostatní plocha-pohřebiště) o výměře 25 194 m2,
parc. č. 728 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 97 m2,
zapsaných na LV 60000, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy Městské části
Praha 8,2.schvaluje
(na základě ust. § 89 odst. 2. písm. e) ve spojení s ust. § 17 odst. 1. písm.
h) a ust. § 19 ost. 4. zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve změní
pozdějích předpisů a se souhlasem Rady MČ Praha 8, vyjádřením jejím usnesením
č. Usn RMC 0372/2018 ze dne 8.8.2018)
návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - bezúplatného převodu pozemků
na k. ú. Bohnice:
parc.č. 729 (ostatní plocha-pohřebiště) o výměře 25 194 m2,
parc. č. 728 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 97 m2,
zapsaných na LV 60000, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy Městské části
Praha 8,3.ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o předání žádosti o svěření
pozemků dle 2.části tohoto usnesení Magistrátu hl. m. Prahy,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 14.12.2018
informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění majetkového
převodu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 29.03.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

168_Usneseni.pdf (42,9 kB)