USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 046/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 046/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 046/2019

ze dne 18.12.2019


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, pozemek parc. č. 644 jehož součástí je objekt č.p. 1312 a·pozemku parc. 645, vše na k.ú. Libeň1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí
svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy
- níže specifikovaných nemovitostí:
odejmutí svěřené správy budovy a pozemků na k. ú. Libeň
- budova čp. 1312 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. 644
- pozemek parc. č. 644 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 207 m2
- pozemek parc. č. 645 (zahrada) o výměře 777 m22.schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, a se souhlasem Rady městské části Praha 8,
vyjádřením svým usnesením č. Usn RMC 0667/2019 ze dne 2. 12. 2019
návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutím správy svěřeného
nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy takto:
odejmutí svěřené správy budovy a pozemků na k. ú. Libeň
- budova čp. 1312 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. 644
- pozemek parc. č. 644 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 207 m2
- pozemek parc. č. 645 (zahrada) o výměře 777 m23.ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o předání žádosti o odejmutí
správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy,
dle·2.·části tohoto usnesení Magistrátu hl. m. Prahy.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.12.2019
3.2 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění majetkového
převodu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 04.03.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

132_Usneseni.pdf (42,7 kB)