USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 046/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 046/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 046/2021

ze dne 01.12.2021


k návrhu odpisu nedobytného dluhu v souhrnné výši·10·218·280,00·Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemních smluv k·bytům a nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k.·ú.·Kobylisy a k. ú. Bohnice, Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v souhrnné
výši 10 218 280,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemních
smluv k bytům a nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k. ú. Kobylisy
a k. ú. Bohnice, Praha 8,2. schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0527/2021 ze dne 16. listopadu 2021, s doporučením finančního
výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 16. listopadu 2021 a v souladu
se "Směrnicí o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části
Praha 8", schválenou usnesením č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské části Praha 8
ze dne 23. října 2002)
odpis nedobytného dluhu v souhrnné výši 10 218 280,00 Kč (slovy: Deset milionů
dvě stě osmnáct tisíc dvě stě osmdesát Korun českých), vzniklého neuhrazením
nájemného a služeb z nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům
na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k. ú. Kobylisy a k. ú. Bohnice, Praha 8, z důvodů uvedených
v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


provést úkony směřující k odpisu nedobytného dluhu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.01.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

65_Usneseni.pdf (41,9 kB)
1_4 - ZMC_Duvodova_zprava_-_souhrnny_odpis_pohledavek_-_anonymizovana.doc - příloha (30 kB)
1_5 - ZMC_Leporelo_-_doplneni.pdf - příloha (555,2 kB)