USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 048/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 048/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 048/2019

ze dne 18.12.2019


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc.·č.·527/97(„ostatní plocha“), o výměře 8325 m2, na·k.·ú.·Střížkov, obec Praha1.schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0669/2019 ze dne 2. 12. 2019)
majetkový převod městské části Praha 8 - úplatný převod nemovitosti
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části
Praha 8 – pozemku parc. č. 527/97 („ostatní plocha“), o výměře 8325 m2,
na k. ú. Střížkov, obec Praha, do vlastnictví obchodní korporace CENTRAL
GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o., (IČO: 281 62 871), se sídlem na adrese
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha – Nusle, za podmínky, že se prodej uskuteční
za cenu 47 738 750 Kč (slovy: Čtyřicet sedm milionů sedm set třicet osm tisíc
sedm set padesát Korun českých),2.doporučuje
Radě MČ Praha 8, aby vyčlenila finanční prostředky z prodeje dle 1. části
tohoto usnesení na pořízení nebo investice do nemovitého majetku ve vlastnictví
hl. města Prahy se svěřením do správy Městské části Praha 8,
3.ukládá


informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění prodeje nemovitosti
dle 1. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 31.03.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

105_Usneseni.pdf (43,8 kB)