USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 048/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 048/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 048/2021

ze dne 01.12.2021


k návrhu na pořízení změny územního plánu - upřesnění transformačních ploch s různou mírou využití a kódů využití území na·sídlišti Ďáblice1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu pořízení změny územního plánu – upřesnění
transformačních ploch s různou mírou využití a kódů využití území na sídlišti Ďáblice,2. schvaluje
návrh na pořízení změny územního plánu - upřesnění transformačních ploch a různou
mírou využití a kódů využití území na sídlišti Ďáblice dle přílohy "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3. souhlasí
s rozpracováním Vize rozvoje sídliště Ďáblice (schválené RMČ 14/4/2021,
č. Usn RMC 0158/2021) tak, aby obsahovala veškerou podrobnost nezbytnou
pro územní studii pro rozhodování v území a zároveň reflektovala navrženou změnu
v potřebném detailu popisu stabilizovaného území,4. souhlasí
s následným podáním podnětu na pořízení Územní studie sídliště Ďáblice, která
obsahuje skutečnosti dle 2. a 3. části tohoto usnesení,5. ukládá


podat návrh na pořízení změny územního plánu dle 2. části tohoto usnesení
na·Magistrát hl. m. Prahy.
Zodpovídá: Jiří Vítek Termín: 22.12.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

130_Usneseni.pdf (40,8 kB)