USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 047/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 047/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 047/2019

ze dne 18.12.2019


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2235 s domem čp. 616, a pozemku parc. č. 2236/3 (odděleného z pozemku parc. č. 2236 dle Geometrického plánu č. 4745-219/2019 ze dne 6.11.2019 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Milanem Dvořákem) vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 166, 180 00 Praha 81.schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0668/2019 ze dne 2. 12. 2019)
majetkový převod Městské části Praha 8 – úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 2235 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 209 m2, s objektem čp. 616
na adrese Zenklova 166, a parc. č. 2236/3 (odděleného z pozemku parc. č. 2236,
dle geometrického plánu č. 4745-219/2019, vypracovaného AREA G.K. spol. s r. o.,
(IČO: 250 94 459), o výměře 95 m2 („zahrada“), vše na k. ú. Libeň, obec Praha, obchodní
korporaci Tauer, s.r.o., (IČO: 261 09 841), se sídlem na adrese Vršovická 663/73,
Vršovice, 100 00 Praha 10, a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu
16 701 567 Kč (slovy: Šestnáct milionů sedm set jeden tisíc pět set šedesát sedm Korun
českých),2.doporučuje
Radě MČ Praha 8, aby vyčlenila finanční prostředky z prodeje dle 1. části tohoto usnesení
na pořízení nemovitého majetku do vlastnictví hl. města Prahy se svěřením do správy
Městské části Praha 8,
3.ukládá


informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění prodeje nemovitostí
dle 1. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 31.03.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

158_Usneseni.pdf (65,4 kB)