USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 010/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 010/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 010/2023

ze dne 17.05.2023


k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2023 až 20271.volí
podle ustanovení § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů, a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení č. Usn RMC 0095/2023 Rady
městské části Praha 8 ze dne 22. března 2023,
2 přísedící Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2023 až 2027, jejichž
seznam je uveden v příloze tohoto usnesení,2.ukládá


prokazatelně seznámit s tímto usnesením předsedkyni Obvodního soudu pro Prahu
8 Mgr. Andreu Lomozovou.
Zodpovídá: JUDr. Martina Tikalová Termín: 31.05.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

38_Usneseni.pdf (49,3 kB)