USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 009/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 009/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 009/2019

ze dne 12.06.2019


k dosavadnímu průběhu jednání ve věci předčasného ukončení Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb uzavřené dne 15.·října 2010 mezi Městskou částí Praha 8, jako objednatelem, a společností Metrostav Development a.s. (resp. Metrostav Alfa s.r.o.), jako·poskytovatelem, ve znění Dodatku·č.·1 ze dne 9. července 2018 a·ke·způsobu provádění díla1.bere na vědomí
usnesení Rady Městské části Praha 8 Usn RMC 0155/2019, ze dne 10. dubna
2019 a dosavadní postup Rady MČ Praha 8,2.schvaluje
2.1 předčasné ukončení Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb uzavřené dne
15. října 2010 mezi Městskou částí Praha 8, jako objednatelem, a společností
Metrostav Development a.s. (resp. Metrostav Alfa s.r.o.), jako poskytovatelem,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. července 2018 (dále jen „Smlouva o výstavbě“)
za podmínek stanovených v "Důvodové zprávě",
2.2. stanovení Dne předčasného ukončení Smlouvy o výstavbě na den 30. červen
2019,3.ukládá


Starostovi Městské části Praha 8 podepsat dokument uvedený v části 2.1.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 15.06.2019

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

251_Usneseni.pdf (41,3 kB)