Usnesení Rady a Zastupitelstva


12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
0752/31.RMČ/2007 31 Návrh poskytnutí měsíční odměny za výkon funkce při skončení funkčního období dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva Městské části Praha 8 20. prosince 2007
0751/31.RMČ/2007 31 Návrh změn ve složení komisí Rady Městské části Praha 8 20. prosince 2007
0750/31.RMČ/2007 31 Návrh XXVII. dílčí změny "Organizačního řádu Úřadu Městské části Praha 8", v platném znění 20. prosince 2007
0749/31.RMČ/2007 31 Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 20. prosince 2007
0748/31.RMČ/2007 31 Návrh dořešení účetních operací z minulých let, provedených bývalou správní firmou pro správu majetku svěřeného Městské části Praha 8 - TOMMI 8, s. r. o., vedené v účetnictví Městské části Praha 8 na společných účtech se správní firmou .... 20. prosince 2007
0747/30.RMČ/2007 30 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru změny staveb dočasných na trvalé, a to na pozemcích parc. č. 1858/1 a parc. č. 1858/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Střížkovská) 12. prosince 2007
0746/30.RMČ/2007 30 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu úpravy směrné části Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy, spočívající v úpravě kódu míry využití území na ploše s funkčním využitím OB z G na H a na ploše s funkčním využitím .. 12. prosince 2007
0745/30.RMČ/2007 30 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro územní řízení o umístění stavby "Institut aplikovaných věd v areálu Akademie věd ČR Mazanka, Praha 8 - Libeň, Dolejškova ul." na pozemcích parc. č. 4065/5, parc. č. ........ 12. prosince 2007
0744/30.RMČ/2007 30 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru směny pozemku parc. č. 151/11, o výměře 1 400 m2, včetně stavby čp. 1571 (Hábova 22, 155 00 Praha 515), vše na k. ú. Stodůlky v Praze 13, a pozemků parc. č. 1147, o výměře 4 521 m2, a ......... 12. prosince 2007
0743/30.RMČ/2007 30 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru úplatného převodu pozemku parc. č. 1714/10 a části pozemku parc. č. 1714/7, vše na k. ú. Trója v Praze 8, a části pozemku parc. č. 1771/1 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (vše mezi ul. Nad ......... 12. prosince 2007
0742/30.RMČ/2007 30 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k architektonické studii nástavby domu čp. 2236, Davídkova 34, 180 00 Praha 8, na pozemcích parc. č. 1867/7 a parc. č. 1867/22, vše na k. ú. Libeň v Praze 8 12. prosince 2007
0741/30.RMČ/2007 30 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 766, o výměře cca 150 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích) 12. prosince 2007
0740/30.RMČ/2007 30 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru změny užívání bytového domu čp. 717 na k. ú. Libeň a na adrese Střížkovská 30, 180 00 Praha 8, na pozemcích parc. č. 1967/1, parc. č. 1967/2, parc. č. 1967/3 a parc. č. 1967/4, vše na k. ú. ... 12. prosince 2007
0739/30.RMČ/2007 30 Návrh výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci "Veřejné zakázky malého rozsahu" s předmětem plnění "Dodávka 3 ks informačních kiosků pro Městskou část Praha 8" 12. prosince 2007
0738/30.RMČ/2007 30 Návrh zahájení zadávacího řízení "oznámením otevřeného řízení" podle ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky "Grafické zpracování a tisk měsíčníku Městské části .. 12. prosince 2007
0737/30.RMČ/2007 30 Návrh uzavření "Smlouvy o dílo" s předmětem plnění "Zajištění tisku novin Městské části Praha 8 "OSMIČKA" 12. prosince 2007
0736/30.RMČ/2007 30 Návrh rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Distribuce novin Městské části Praha 8 "OSMIČKA" 12. prosince 2007
0735/30.RMČ/2007 30 Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podané pro realizaci veřejné zakázky - "Dodávka IP Telefonie pro Městskou část Praha 8" 12. prosince 2007
0734/30.RMČ/2007 30 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů" v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 396 na k. ú. Libeň a na adrese Vacínova 5, 180 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem" .... 12. prosince 2007
0733/30.RMČ/2007 30 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů" v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 943 na k. ú. Libeň a na adrese Podlipného 7, 180 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako ................... 12. prosince 2007
0732/30.RMČ/2007 30 Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 236 na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 15, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako .......... 12. prosince 2007
0731/30.RMČ/2007 30 Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 197 na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 37, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako ........ 12. prosince 2007
0730/30.RMČ/2007 30 Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 202 na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 18, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako .......... 12. prosince 2007
0729/30.RMČ/2007 30 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů" v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 473 na k. ú. Karlín a na adrese Březinova 29, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako .................. 12. prosince 2007
0728/30.RMČ/2007 30 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů" v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 523 na k. ú. Bohnice a na adrese Cafourkova 7, 181 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako ................. 12. prosince 2007
0727/30.RMČ/2007 30 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů" v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 469 na k. ú. Bohnice a na adrese Radomská 1, 181 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako ................... 12. prosince 2007
0726/30.RMČ/2007 30 Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemena - umístění a provozování rekonstruované stavby "P8 - Kobylisy, Maškova, opr. kab. 22 kV a SDK" na pozemku parc. č. 2481/4 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Pohnertova)" 12. prosince 2007
0725/30.RMČ/2007 30 Návrh uzavření "Nájemních smluv o nájmu nebytových prostorů" v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 - v poliklinice Mazurská čp. 484 na k. ú. Trója a na adrese Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 12. prosince 2007
0724/30.RMČ/2007 30 Návrh vydání Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy a Speciální mateřské školy pro děti zdravotně oslabené, Praha 8, Korycanská 14 12. prosince 2007
0723/30.RMČ/2007 30 Návrh výběru nájemců bytů v rámci "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku - návrh uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, ve smyslu usnesení č. ....... 12. prosince 2007
12345678910...