MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0743/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru úplatného převodu pozemku parc. č. 1714/10 a části pozemku parc. č. 1714/7, vše na k. ú. Trója v Praze 8, a části pozemku parc. č. 1771/1 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (vše mezi ul. Nad Hercovkou a Pod Kynclovkou)


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8 k záměru úplatného převodu pozemku parc. č. 1714/10 a části pozemku parc. č. 1714/7, vše na k. ú. Trója v Praze 8, a části pozemku parc. č. 1771/1 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (vše mezi ul. Nad Hercovkou a Pod Kynclovkou),

 

II.        s o u h l a s í

---------------

se záměrem úplatného převodu pozemku parc. č. 1714/10 a části pozemku
parc. č. 1714/7, vše na k. ú. Trója v Praze 8, a části pozemku parc. č. 1771/1
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (vše mezi ul. Nad Hercovkou a Pod Kynclovkou),

 

III.       s c h v a l u j e

-----------------

text vyjádření Městské části Praha 8 k záměru úplatného převodu pozemku
parc. č. 1714/10 a části pozemku parc. č. 1714/7, vše na k. ú. Trója v Praze 8, a části pozemku parc. č. 1771/1 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (vše mezi ul. Nad Hercovkou a Pod Kynclovkou),
uvedený v příloze tohoto usnesení,

 


IV.       u k l á d á

-----------


1.         zajistit odeslání stanoviska Městské části Praha 8 dle části III. tohoto usnesení žadateli – odboru obchodních aktivit Magistrátu Hlavního města Prahy.

Provede:   vedoucí OAMČ OKS ÚMČ p. Ing. arch. Petr Mareš      

Termín:   do 27.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí OAMČ OKS ÚMČ p. Ing. arch. Mareš

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek

 


 

Příloha usnesení č. 743/30.RMČ/2007

Rady Městské části Praha 8

ze dne 12. prosince 2007                  

 

 

Městská část Praha 8

se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň

 

Magistrát Hl. m. Prahy

odbor obchodních aktivit

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1 – Staré Město

 

V Praze 8 dne

Čj.: OKS/2007/0468

 

Věc:     Vyjádření Městské části Praha 8 k záměru úplatného převodu pozemku parc. č. 1714/10 a části pozemku parc. č. 1714/7, vše na k. ú. Trója v Praze 8, a části pozemku parc. č. 1771/1 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (vše mezi ul. Nad Hercovkou a Pod Kynclovkou)

 

Rada Městské části Praha 8 dne 12. prosince 2007 projednala žádost o vyjádření
k záměru úplatného převodu pozemku parc. č. 1714/10 a části pozemku parc. č. 1714/7, vše na k. ú. Trója v Praze 8, a části pozemku parc. č. 1771/1 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (vše mezi ul. Nad Hercovkou a Pod Kynclovkou), podanou odborem obchodních aktivit Magistrátu Hl. m. Prahy dne 22. srpna 2007.

Městská část Praha 8 s výše uvedeným záměrem

 

s o u h l a s í .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Josef Nosek

Starosta Městské části Praha 8

 

Dále obdrží:

OV ÚMČ Praha 8

MO ÚMČ  Praha 8

OD ÚMČ Praha 8

OAMČ OKS ÚMČ  Praha 8

komise RMČ  Praha 8 pro územní rozvoj

OKS (sekretariát) ÚMČ Praha 8