MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0723/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu výběru nájemců bytů v rámci "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku – návrh uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, ve smyslu usnesení č. 433/17.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne 27. června 2007


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

„Důvodovou zprávu“ k návrhu výběru  nájemců   bytů  v rámci  "Výběrového  řízení" o nejvhodnější  nabídku – návrh uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, ve smyslu  usnesení č. 433/17.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne 27. června 2007,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

výběr  nájemců   bytů  v rámci  "Výběrového  řízení" o  nejvhodnější  nabídku – návrh uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, ve   smyslu  usnesení č. 433/17.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne 27. června 2007, kteří byli dne 6. prosince 2007 vybráni komisí pro posouzení a hodnocení nabídek zaslaných do výše uvedeného „Výběrového řízení“, podle seznamu uvedeného v příloze „Důvodové zprávy“, která není součástí tohoto usnesení,

 


III.       u k l á d á

-----------


1.         realizovat úkony vedoucí k uzavření "Smluv o nájmu" dle části II. tohoto usnesení.

Provede:   vedoucí BO ÚMČ p. Ing. Ivan Dudek      

Termín:   (kontrolní) 31.1.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí BO ÚMČ p. Ing. Dudek

Na vědomí:

členové komise RMČ bytové a pro nebytové prostory, prostřednictvím vedoucího oddělení bytů BO ÚMČ p. Reinera

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek