MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0736/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Distribuce novin Městské části Praha 8 „OSMIČKA“


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

-----------------------------

„Důvodovou zprávu“ k návrhu zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Distribuce novin Městské části Praha 8 „OSMIČKA“, zahájeného „písemnou výzvou k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení“ podle ust. § 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

 

II.        r o z h o d u j e

------------------

(v souladu se závěry „Důvodové zprávy“ citované v části I. tohoto usnesení)

o zrušení zadávacího řízení zahájeného „písemnou výzvou k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení“ podle ust. § 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Distribuce novin Městské části Praha 8 „OSMIČKA“, z důvodu vyloučení všech dodavatelů ze zadávacího řízení,

 

III.       u k l á d á

-----------


1.         zajistit doručení písemného oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení zahájeného „písemnou výzvou k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení“ podle ust. § 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Distribuce novin Městské části Praha 8 „OSMIČKA“, dle části II. tohoto usnesení, všem známým zájemcům či uchazečům,

Provede:   vedoucí OZI ÚMČ p. Mgr. Marek Braidl      

Termín:   do 17.12.2007
2.         zajistit odeslání oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Distribuce novin Městské části Praha 8 „OSMIČKA“, dle části II. tohoto usnesení, k uveřejnění v informačním systému podle ust. § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Provede:   vedoucí OZI ÚMČ p. Mgr. Marek Braidl      

Termín:   do 14.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí OZI ÚMČ p. Mgr. Braidl

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek