MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0735/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podané pro realizaci veřejné zakázky – „Dodávka IP Telefonie pro Městskou část Praha 8“


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

„Důvodovou zprávu“ k návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podané pro realizaci veřejné zakázky„Dodávka IP Telefonie pro Městskou část Praha 8“, zahájené „písemnou výzvou k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení“ podle ust. § 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

 

II.        r o z h o d l a

----------------

v souladu s hodnotící komisí pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro realizaci akce „Dodávka IP Telefonie pro Městskou část Praha 8“, jmenovanou usnesením č. 652/25.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne 31. října 2007, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, kterým je společnost:

 

SKY-SOFT, spol. s r. o. (IČ: 625 85 746), se sídlem na adrese Drtinova čp. 412/26,        Praha 5 – Smíchov, za nabídkovou cenu 2 940 595,17 Kč bez DPH,

 

III.       u k l á d á

-----------


1.         podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podané pro realizaci veřejné zakázky – „Dodávka IP Telefonie pro Městskou část Praha 8“  dle části II. tohoto usnesení,

Provede:   Starosta MČ p. Josef Nosek      

Termín:   do 19.12.2007
2.         zajistit oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podané pro realizaci veřejné zakázky – „Dodávka IP Telefonie pro Městskou část Praha 8“ dle části II. tohoto usnesení.

Provede:   vedoucí OZI ÚMČ p. Mgr. Marek Braidl      

Termín:   do 21.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

Starosta MČ p. Nosek

a vedoucí OZI ÚMČ p. Mgr. Braidl

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek