MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0740/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru změny užívání bytového domu čp. 717 na k. ú. Libeň a na adrese Střížkovská 30, 180 00 Praha 8, na pozemcích parc. č. 1967/1, parc. č. 1967/2, parc. č. 1967/3 a parc. č. 1967/4, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, z čistě bytového na částečně bytový a částečně administrativní objekt


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8 k záměru změny užívání bytového domu čp. 717 na k. ú. Libeň a na adrese Střížkovská 30, 180 00 Praha 8, na pozemcích parc. č. 1967/1, parc. č. 1967/2, parc. č. 1967/3 a parc. č. 1967/4, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, z čistě bytového na částečně bytový a částečně administrativní objekt,

 

II.        s o u h l a s í

---------------

se záměrem změny užívání bytového domu čp. 717 na k. ú. Libeň a na adrese Střížkovská 30, 180 00 Praha 8, na pozemcích parc. č. 1967/1, parc. č. 1967/2, parc. č. 1967/3 a parc. č. 1967/4, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, z čistě bytového na částečně bytový a částečně administrativní objekt,

 

III.       s c h v a l u j e

-----------------

text vyjádření Městské části Praha 8 k záměru změny užívání bytového domu čp. 717 na k. ú. Libeň a na adrese Střížkovská 30, 180 00 Praha 8, na pozemcích parc. č. 1967/1, parc. č. 1967/2, parc. č. 1967/3 a parc. č. 1967/4, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, z čistě bytového na částečně bytový a částečně administrativní objekt, uvedený v příloze tohoto usnesení,

 


IV.      u k l á d á

-----------


1.         zajistit odeslání vyjádření Městské části Praha 8 dle části III. tohoto usnesení žadateli – společnosti HB Kredit Invest, s. r. o. (IČ: 264 89 911), se sídlem na adrese Šlitrova čp. 1989, Praha 21 – Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916.

Provede:   vedoucí OAMČ OKS ÚMČ p. Ing. arch. Petr Mareš      

Termín:   do 27.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí OAMČ OKS ÚMČ p. Ing. arch. Mareš

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek

 


 

Příloha usnesení č. 740/30.RMČ/2007

Rady Městské části Praha 8

ze dne 12. prosince 2007                  

 

 

Městská část Praha 8

se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň

 

HB Kredit Invest, s. r. o.

Šlitrova čp. 1989

Praha 21 – Újezd nad Lesy

190 16 Praha 916

 

V Praze 8 dne

Čj.: OKS/2007/0534

 

Věc:     Vyjádření Městské části Praha 8 k záměru změny užívání bytového domu čp. 717 na k. ú. Libeň a na adrese Střížkovská 30, 180 00 Praha 8, na pozemcích parc. č. 1967/1, parc. č. 1967/2, parc. č. 1967/3 a parc. č. 1967/4, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, z čistě bytového na částečně bytový a částečně administrativní objekt

 

Rada Městské části Praha 8 dne 12. prosince 2007 projednala žádost o vyjádření změny užívání bytového domu čp. 717 na k. ú. Libeň a na adrese Střížkovská 30, 180 00 Praha 8, na pozemcích parc. č. 1967/1, parc. č. 1967/2, parc. č. 1967/3 a parc. č. 1967/4, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, z čistě bytového na částečně bytový a částečně administrativní objekt, podanou společností HB Kredit Invest, s. r. o. (IČ: 264 89 911), dne 27. září 2007.

Městská část Praha 8 s výše uvedeným záměrem

 

s o u h l a s í .

 

 

 

 

 

                                                                                                          Josef Nosek

Starosta Městské části Praha 8

 

 

 

 

 

Dále obdrží:

OV ÚMČ Praha 8

MO ÚMČ  Praha 8

OD ÚMČ Praha 8

OAMČ OKS ÚMČ  Praha 8

komise RMČ  Praha 8 pro územní rozvoj

OKS (sekretariát) ÚMČ Praha 8