MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0725/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu uzavření „Nájemních smluv o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská čp. 484 na k. ú. Trója a na adrese Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

„Důvodovou zprávu“ k návrhu uzavření „Nájemních smluv o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská čp. 484 na k. ú. Trója a na adrese Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

podle vzorového textu „Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů“, schváleného usnesením č. 706/29.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne 28. listopadu 2007,

vše s účinností od 1. ledna 2008,

 

1.      uzavření „Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská čp. 484 na k. ú. Trója a na adrese Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8, o celkové výměře 55,35 m2, mezi Městskou částí Praha 8, jako „pronajímatelem“, a p. Doc. MUDr. Lumírem Pockem, CSc., fyzickou osobou, jako „nájemcem“, za cenu nájemného 1 298,- Kč/ m2 a rok,

 

2.      uzavření „Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská čp. 484 na k. ú. Trója a na adrese Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8, o celkové výměře 2,79 m2, mezi Městskou částí Praha 8, jako „pronajímatelem“,
a pí MUDr. Milenou Filipkovou, fyzickou osobou, jako „nájemcem“, za cenu nájemného 781,- Kč/ m2 a rok,

 

3.      uzavření „Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská čp. 484 na k. ú. Trója a na adrese Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8, o celkové výměře 6,78 m2, mezi Městskou částí Praha 8, jako „pronajímatelem“, a p. Pavlem Grolbertem, fyzickou osobou, jako „nájemcem“, za cenu nájemného 781,- Kč/ m2 a rok,

 


III.       u k l á d á

-----------


1.         předložit "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů" dle části II. tohoto usnesení k podpisu nájemcům,

Provede:   vedoucí OZSS ÚMČ pí Mgr. Pavla Karmelitová      

Termín:   do 31.12.20072.         předložit nájemci podepsané "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů" dle části II. tohoto usnesení k podpisu zástupkyni Starosty MČ
pí Mgr. Ludkové.

Provede:   vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. Petr Veselý      

Termín:   do 31.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí OZSS ÚMČ pí Mgr. P. Karmelitová

a vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. P. Veselý

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

zástupkyně Starosty MČ pí Mgr. Ludková