MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0741/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 766, o výměře cca 150 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích)


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8, včetně komise Rady Městské části Praha 8 pro územní rozvoj, k záměru pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 766, o výměře cca 150 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích),

 

II.        n e s o u h l a s í

-------------------

se záměrem pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 766, o výměře cca 150 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích),

 

III.       s c h v a l u j e

-----------------

text vyjádření Městské části Praha 8 k záměru pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 766, o výměře cca 150 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích), uvedený v příloze tohoto usnesení,

 


IV.       u k l á d á

-----------


1.         zajistit odeslání stanoviska Městské části Praha 8 dle části III. tohoto usnesení žadateli – odboru obchodních aktivit Magistrátu Hl. m. Prahy.

Provede:   vedoucí OAMČ OKS ÚMČ p. Ing. arch. Petr Mareš      

Termín:   do 27.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí OAMČ OKS ÚMČ p. Ing. arch. Mareš

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek

 


 

Příloha usnesení č. 741/30.RMČ/2007

Rady Městské části Praha 8

ze dne 12. prosince 2007                  

 

 

Městská část Praha 8

se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň

 

Magistrát Hl. m. Prahy

odbor obchodních aktivit

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1 – Staré Město

 

V Praze 8 dne

Čj.: OKS/2007/0522

 

Věc:     Vyjádření Městské části Praha 8 k záměru pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 766, o výměře cca 150 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích)

 

Rada Městské části Praha 8 dne 12. prosince 2007 projednala žádost o vyjádření k záměru pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 766, o výměře cca 150 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích), podanou odborem obchodních aktivit Magistrátu Hl. m. Prahy dne 24. září 2007.

Městská část Praha 8 s výše uvedeným záměrem

 

n e s o u h l a s í ;

 

pozemek je součástí přírodního parku Drahaň – Trója, zřízeného obecně závaznou vyhláškou Hlavního města Prahy, ve spojení se zákonem o ochraně přírody a krajiny, v platných zněních, leží v trvalé stavební uzávěře a je v záplavovém území.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Josef Nosek

Starosta Městské části Praha 8

 

 

 

Dále obdrží:

OV ÚMČ Praha 8

OŽP ÚMČ  Praha 8

MO ÚMČ  Praha 8

OD ÚMČ Praha 8

OAMČ OKS ÚMČ  Praha 8

komise RMČ  Praha 8 pro územní rozvoj

OKS (sekretariát) ÚMČ Praha 8