MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0724/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu vydání Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy a Speciální mateřské školy pro děti zdravotně oslabené, Praha 8, Korycanská 14


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 68 odst. 1, ve spojení s ust. § 94 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

a na návrh komise Rady Městské části Praha 8 pro výchovu a vzdělávání ze dne 27. listopadu 2007

 

I.          s o u h l a s í

---------------

s návrhem vydání Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy a Speciální mateřské školy pro děti zdravotně oslabené, Praha 8, Korycanská 14, se sídlem na adrese Korycanská 14/čp. 395, 181 00 Praha 81 – Čimice, podle textu uvedeného v příloze  tohoto usnesení,

 

II.        u k l á d á

-----------


1.         předložit návrh vydání "Dodatku" dle části I. tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Městské části Praha 8.

Provede:   zástupce Starosty MČ p. Mgr. Martin Roubíček      

Termín:   do 13.2.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 


Provede:

zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

Na vědomí:

členové ZMČ

Předkladatel:

zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

 


 

Příloha usnesení č. 724/30.RMČ/2007

Rady Městské části Praha 8

ze dne 12. prosince 2007

 

 

Dodatek č. 2

ke „Zřizovací listině Mateřské školy a Speciální mateřské školy pro děti zdravotně oslabené, Praha 8, Korycanská 14“

(v jejím úplném znění, které nabylo účinnosti od 1. srpna 2001)

ve znění usnesení č. 35/15.ZMČ/2005 Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 31. srpna 2005

 

 

1.  Zřizovatel, tj. Městská část Praha 8, doplňuje níže uvedenou část textu citované „Zřizovací listiny“ v příslušném článku o další odstavec následujícího znění:

 

-   v Čl. VIII. odst. „8.3      Mateřská škola provádí doplňkovou činnost: „pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti“.

 

2.  Tento „Dodatek č. 2  ke Zřizovací listině“ nabývá účinnosti od 27. února 2008.

 

3.  Ostatní ustanovení citované „Zřizovací listiny“ zůstávají nadále v platnosti dle současné legislativy.

 

 

 

V Praze dne .....………………

 

                                                                                         

 

                                                  /razítko/                           ………………….....................              

                Josef Nosek

Starosta Městské části Praha 8