MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0746/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu úpravy směrné části Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy, spočívající v úpravě kódu míry využití území na ploše s funkčním využitím OB z G na H a na ploše s funkčním využitím SV z H na I, pro stavbu „Rivergardens – východ“ na pozemcích parc. č. 770/1, parc. č. 770/2, parc. č. 767/36, parc. č. 767/37, parc. č. 767/38, parc. č. 767/39, parc. č. 767/66, parc. č. 767/68, parc. č. 767/69, parc. č. 767/82, parc. č. 845/14, parc. č. 845/15, parc. č. 889/1, parc. č. 889/24, parc. č. 889/22, parc. č. 936, parc. č.  937/1, parc. č.  937/2 a parc. č. 938, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (mezi ul. Thámova – Rohanské nábřeží – Šaldova)


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8, včetně komise Rady Městské části Praha 8 pro územní rozvoj, k návrhu úpravy směrné části Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy, spočívající v úpravě kódu míry využití území na ploše s funkčním využitím OB z G na H a na ploše s funkčním využitím SV z H na I, pro stavbu „Rivergardens – východ“ na pozemcích parc. č. 770/1, parc. č. 770/2, parc. č. 767/36, parc. č. 767/37, parc. č. 767/38, parc. č. 767/39, parc. č. 767/66, parc. č. 767/68, parc. č. 767/69, parc. č. 767/82, parc. č. 845/14, parc. č. 845/15, parc. č. 889/1, parc. č. 889/24, parc. č. 889/22, parc. č. 936, parc. č.  937/1, parc. č. 937/2 a parc. č. 938, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (mezi ul. Thámova – Rohanské nábřeží – Šaldova),

 

II.        s o u h l a s í

---------------

s návrhem úpravy směrné části Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy, spočívající v úpravě kódu míry využití území na ploše s funkčním využitím OB z G na H a na ploše s funkčním využitím SV z H na I, pro stavbu „Rivergardens – východ“ na pozemcích parc. č. 770/1, parc. č. 770/2, parc. č. 767/36, parc. č. 767/37,
parc. č. 767/38, parc. č. 767/39, parc. č. 767/66, parc. č. 767/68, parc. č. 767/69,
parc. č. 767/82, parc. č. 845/14, parc. č. 845/15, parc. č. 889/1, parc. č. 889/24,
parc. č. 889/22, parc. č. 936, parc. č.  937/1, parc. č.  937/2 a parc. č. 938, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (mezi ul. Thámova – Rohanské nábřeží – Šaldova)
,

 


III.       s c h v a l u j e

-----------------

text vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu úpravy směrné části Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy, spočívající v úpravě kódu míry využití území na ploše s funkčním využitím OB z G na H a na ploše s funkčním využitím SV z H na I, pro stavbu „Rivergardens – východ“ na pozemcích parc. č. 770/1, parc. č. 770/2,
parc. č. 767/36, parc. č. 767/37, parc. č. 767/38, parc. č. 767/39, parc. č. 767/66,
parc. č. 767/68, parc. č. 767/69, parc. č. 767/82, parc. č. 845/14, parc. č. 845/15,
parc. č. 889/1, parc. č. 889/24, parc. č. 889/22, parc. č. 936, parc. č.  937/1, parc. č. 937/2 a parc. č. 938, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (mezi ul. Thámova – Rohanské nábřeží – Šaldova)
, uvedený v příloze tohoto usnesení,

 

IV.       u k l á d á

-----------


1.         zajistit odeslání vyjádření Městské části Praha 8 dle části III. tohoto usnesení odboru územního plánu Magistrátu Hlavního města Prahy.

Provede:   vedoucí OAMČ OKS ÚMČ p. Ing. arch. Petr Mareš      

Termín:   do 27.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí OAMČ OKS ÚMČ p. Ing. arch. Mareš

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek

 


 

Příloha usnesení č. 746/30.RMČ/2007

Rady Městské části Praha 8

ze dne 12. prosince 2007                  

 

 

Městská část Praha 8

se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň

 

Magistrát Hl. m. Prahy

odbor územního plánu

Jungmannova 29

111 21  Praha 1 – Nové Město

 

V Praze 8 dne

Čj.: OKS/2007/0555

 

Věc:     Vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu úpravy směrné části Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy, spočívající v úpravě kódu míry využití území na ploše s funkčním využitím OB z G na H a na ploše s funkčním využitím SV z H na I, pro stavbu „Rivergardens – východ“ na pozemcích parc. č. 770/1, parc. č. 770/2,
parc. č. 767/36, parc. č. 767/37, parc. č. 767/38, parc. č. 767/39, parc. č. 767/66,
parc. č. 767/68, parc. č. 767/69, parc. č. 767/82, parc. č. 845/14, parc. č. 845/15,
parc. č. 889/1, parc. č. 889/24, parc. č. 889/22, parc. č. 936, parc. č.  937/1, parc. č. 937/2 a parc. č. 938, vše na k. ú. Karlín v Praze 8
(mezi ul. Thámova – Rohanské nábřeží – Šaldova)

 

Rada Městské části Praha 8 dne 12. prosince 2007 projednala žádost o vyjádření k návrhu úpravy směrné části Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy, spočívající v úpravě kódu míry využití území na ploše s funkčním využitím OB z G na H a na ploše s funkčním využitím SV z H na I, pro stavbu „Rivergardens – východ“ na pozemcích parc. č. 770/1, parc. č. 770/2, parc. č. 767/36, parc. č. 767/37, parc. č. 767/38, parc. č. 767/39, parc. č. 767/66, parc. č. 767/68, parc. č. 767/69, parc. č. 767/82, parc. č. 845/14, parc. č. 845/15, parc. č. 889/1, parc. č. 889/24, parc. č. 889/22, parc. č. 936, parc. č.  937/1, parc. č.  937/2 a parc. č. 938, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (mezi ul. Thámova – Rohanské nábřeží – Šaldova), podanou odborem územního plánu Magistrátu Hlavního města Prahy dne 10. října 2007.

Městská část Praha 8 s výše uvedeným návrhem

 

s o u h l a s í .

 

 

                                                                                                          Josef Nosek

Starosta Městské části Praha 8

Dále obdrží:

OV ÚMČ Praha 8

OŽP ÚMČ  Praha 8

MO ÚMČ  Praha 8

OD ÚMČ Praha 8

OAMČ OKS ÚMČ  Praha 8

komise RMČ  Praha 8 pro územní rozvoj

OKS (sekretariát) ÚMČ Praha 8