MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0747/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru změny staveb dočasných na trvalé, a to na pozemcích parc. č. 1858/1 a parc. č. 1858/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Střížkovská)


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8 k záměru změny staveb dočasných na trvalé, a to na pozemcích parc. č. 1858/1 a parc. č. 1858/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Střížkovská),

 

II.        s o u h l a s í

---------------

se záměrem změny staveb dočasných na trvalé, a to na pozemcích parc. č. 1858/1 a parc. č. 1858/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Střížkovská),

 

III.       s c h v a l u j e

-----------------

text vyjádření Městské části Praha 8 k záměru změny staveb dočasných na trvalé,
a to na pozemcích parc. č. 1858/1 a parc. č. 1858/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Střížkovská),
 uvedený v příloze tohoto usnesení,

 


IV.      u k l á d á

-----------


1.         zajistit odeslání vyjádření Městské části Praha 8 dle části III. tohoto usnesení žadateli – společnosti STAVCOM, spol. s r. o., se sídlem na adrese Střížkovská ev. č. 671, 180 00  Praha 8 – Libeň.

Provede:   vedoucí OAMČ OKS ÚMČ p. Ing. arch. Petr Mareš      

Termín:   do 27.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí OAMČ OKS ÚMČ p. Ing. arch. Mareš

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek

 


 

Příloha usnesení č. 747/30.RMČ/2007

Rady Městské části Praha 8

ze dne 12. prosince 2007                  

 

 

Městská část Praha 8

se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň

 

STAVCOM, spol. s r. o.

Střížkovská ev. č. 671

180 00  Praha 8 – Libeň

 

V Praze 8 dne

Čj.: OKS/2007/0615

 

Věc:     Vyjádření Městské části Praha 8 k záměru změny staveb dočasných na trvalé,
a to na pozemcích parc. č.1858/1 a parc. č. 1858/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Střížkovská)

 

Rada Městské části Praha 8 dne 12. prosince 2007 projednala žádost o vyjádření 
k záměru změny staveb dočasných na trvalé, a to na pozemcích parc. č. 1858/1 a parc. č. 1858/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Střížkovská), podanou společností STAVCOM, spol. s r. o. (IČ: 457 98 524), dne 2. listopadu 2007.

Městská část Praha 8 s výše uvedeným záměrem

 

s o u h l a s í .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Josef Nosek

Starosta Městské části Praha 8

 

 

 

 

Dále obdrží:

OV ÚMČ Praha 8

OŽP ÚMČ  Praha 8

MO ÚMČ  Praha 8

OD ÚMČ Praha 8

OAMČ OKS ÚMČ  Praha 8

komise RMČ  Praha 8 pro územní rozvoj

OKS (sekretariát) ÚMČ Praha 8