MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0737/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu uzavření „Smlouvy o dílo“ s předmětem plnění „Zajištění tisku novin Městské části Praha 8 „OSMIČKA““


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

----------------------------

„Důvodovou zprávu“ k  návrhu uzavření „Smlouvy o dílo“ s předmětem plnění „Zajištění tisku novin Městské části Praha 8 „OSMIČKA““,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

uzavření „Smlouvy o dílo“ s předmětem plnění „Zajištění tisku novin Městské části Praha 8 „OSMIČKA““, mezi Městskou částí Praha 8, jako objednatelem, a Českou Unigrafií, a. s. (IČ: 618 58 200), jako zhotovitelem, podle textu uvedeného v příloze „Důvodové zprávy“, která není součástí tohoto usnesení,

 

III.       u k l á d á

------------


1.         předložit "Smlouvu o dílo" s předmětem plnění "Zajištění tisku novin Městské části Praha 8 "OSMIČKA"" dle části II. tohoto usnesení k podpisu zhotoviteli,

Provede:   vedoucí OK ÚMČ p. Ing. Petr Bambas      

Termín:   do 17.12.2007


 2.         předložit zhotovitelem podepsanou "Smlouvu o dílo" s předmětem plnění "Zajištění tisku novin Městské části Praha 8 "OSMIČKA"" dle části II. tohoto usnesení k podpisu Starostovi MČ p. Noskovi.

Provede:   vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. Petr Veselý      

Termín:   do 20.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí OK ÚMČ p. Ing. Bambas

a vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. P. Veselý

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek