MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0749/31.RMČ/2007

ze dne 20. prosince 2007,


k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


v rámci rozsahu pravomocí, stanoveného jí Zastupitelstvem Městské části (ZMČ) Praha 8 – usnesením č. 1/2.ZMČ/2007 ze dne 28. února 2007, část IV. písm. a), b) a c),

 

I.          s ch v a l u j e

----------------

rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení pod body A./1. až 5. a B./1. až 6.,

 

II.        u k l á d á

------------


1.         provést rozpočtová opatření, uvedená v příloze tohoto usnesení pod body
A./1. až 5. a B./1. až 6.,

Provede:   vedoucí EO ÚMČ pí Ing. Dagmar Novotná      

Termín:   do 31.12.2007


           


2.         předložit rozpočtová opatření Městské části (MČ) Praha 8, uvedená v příloze tohoto usnesení pod body A./1. až 5. a B./1. až 6., k informaci Zastupitelstvu Městské části Praha 8.

Provede:   Starosta MČ p. Josef Nosek      

Termín:   do 13.2.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 


Provede:

vedoucí EO ÚMČ pí Ing. D. Novotná

a Starosta MČ p. Nosek

Na vědomí:

členové ZMČ

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek

 Příloha usnesení č. 749/31.RMČ/2007

Rady Městské části Praha 8

ze dne 20. prosince 2007

 

 

Rozpočtová opatření Městské části Praha 8

 

A./     Rozpočtová opatření ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů

 

Pořad. číslo

---------

č. RO

Důvod

Změna dle rozpočtové skladby

Částka

v tis. Kč

Výdaje

Příjmy
a finanční

krytí

 

1.

----

8060

účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Hl. města Prahy (HMP) pro předškolní zařízení a základní školy, určená na integraci žáků pro asistenty pedagoga, další speciální péči a pomůcky, a to pro

·    MŠ Sokolovská (18,2 tis. Kč),

·    MŠ U Sluncové (27,0 tis. Kč),

·    ZŠ Libčická (8,5 tis.Kč),

·    ZŠ a MŠ U Školské zahrady
(17,9 tis. Kč),

·    ZŠ Na Šutce (18,5 tis. Kč),

·    ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí
(50,4 tis. Kč),

·    ZŠ Palmovka (17,1 tis. Kč),

·    ZŠ a MŠ „Na Slovance“

   (83,7 tis. Kč),

·    ZŠ Žernosecká (21,1 tis. Kč),

·    ZŠ a MŠ Dolákova (4,5 tis. Kč),

·    ZŠ Hovorčovická (74,2 tis. Kč),

·    ZŠ a MŠ „Mazurská“ (24,8 tis. Kč),

·    ZŠ Burešova (156,5 tis. Kč),

·    ZŠ Bohumila Hrabala, Zenklova

   (3,2 tis. Kč),

 

v celkové výši 525,6 tis. Kč

 

+ 525,6

Kapitola 04 –

školství, mládež

a samospráva,

(odbor školství Úřadu MČ (ÚMČ) Praha 8),

neinvestiční dotace pro MŠ a ZŠ

(ÚZ 00000091)

Kapitola 04 –

školství, mládež

a samospráva,

(odbor školství ÚMČ Praha 8),

neinvestiční dotace z rozpočtu HMP

(ÚZ 00000091)

 

2.

-----

6078

 

účelový neinvestiční transfer

ze státního rozpočtu

(z rozpočtu Ministerstva práce

a sociálních věcí) určený na zajištění krytí nákladů na odvody pojistného při vyplácení odměny pěstouna,

 

ve výši 180,0 tis. Kč

 

 

 

 

 

+ 180,0

Kapitola 09 –

vnitřní správa

(personální odd. odboru kancelář tajemníka (OKT)

ÚMČ),

běžné výdaje

(ÚZ 00013310)

 

Kapitola 05 –

zdravotnictví

a sociální oblast,

neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

(ÚZ 00013310)

 

Pořad. číslo

---------

č. RO

Důvod

Změna dle rozpočtové skladby

Částka

v tis. Kč

Výdaje

Příjmy
a finanční

krytí

 

3.

-----

4xxx

účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
(z Ministerstva práce a sociálních věcí) určený na spolufinancování projektu v rámci 2. výzvy JPD 3, a to pro ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52,

na projekt „Zkvalitňování jazykových a počítačových dovedností žáků
2. stupně základních škol“,

 

státní podíl

UZ 12113405

ve výši 391 147,66 Kč,

podíl EU

UZ 12513129
ve výši 495 123,61 Kč,

v celkové výši 866 271,27 Kč

+ 886,2

Kapitola 04 – školství, mládež a samospráva,

(odbor školství ÚMČ Praha 8),

neinvestiční příspěvek

ZŠ Zenklova

 

 

Kapitola 04 – školství, mládež a samospráva,

ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu

 

4.

-----

4xxx

účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
(z Ministerstva práce a sociálních věcí) určená na spolufinancování projektu v rámci 3. výzvy JPD 3;

dotace je určena pro Gerontologické centrum, na projekt „Centrum praktického vzdělávání ve zdravotně-sociálních službách“,

státní podíl

ZJ 991

UZ 12113405

ve výši 232 591,43 Kč,

podíl EU

ZJ 992

UZ 12513129

ve výši 294 419,54 Kč,

 

v celkové výši 527 010,97 Kč

+ 527,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 04 – školství, mládež a samospráva

(odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ Praha 8),

neinvestiční příspěvek Gerontologickému centru

 

 

 

Kapitola 04 – školství, mládež a samospráva,

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

-----

6081

snížení poskytnuté účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí)

určené na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi,

 

ve výši 1 045 753,- Kč

 

- 1 045,8

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

(sociální odbor ÚMČ Praha 8),

běžné výdaje

(ÚZ 13306)

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast,

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

(ÚZ 13306)

 

 

 


Celkové zvýšení Rozpočtu Městské části (MČ) Praha 8 na rok 2007

 

 

 

1. až 16. změna

17. změna

od počátku roku

1.    zvýšení příjmů po konsolidaci,

z toho:

  • přijaté dotace
  • zdaňovaná činnost
  • ostatní

152 559,6

 

178 604,5

- 39 650,1

13 605,2

1 073,0

 

1 073,0

0,0

0,0

153 632,6

 

179 677,5

- 39 650,1

13 605,2

2.    zvýšení výdajů po konsolidaci

172 415,9

1 073,0

173 488,9

3.    saldo příjmů a výdajů

po konsolidaci

- 19 856,3

0,0

- 19 856,3

4.    financování celkem

z toho:

  • pokles (+) nebo nárůst (-) prostředků na bankovních účtech MČ Praha 8

 

19 856,3

 

+ 19 856,3

 

0,0

 

+ 0,0

19 856,3

 

+ 19 856,3

 

 

 

 

 


B./     Rozpočtová opatření, při nichž se nemění celkový objem příjmů nebo výdajů rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů

 

Pořad. číslo

---------

č. RO

Důvod

Změna dle rozpočtové skladby

Částka

v tis. Kč

Výdaje
Příjmy
a finanční
krytí

 

1.

-----

107

přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů Kapitoly 02 – městská infrastruktura, a to

·         z prostředků rozpočtovaných na ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny,

·         na posílení rozpočtu na sběr a svoz ostatních odpadů, projekt KAS,

ve výši 17,6 tis. Kč

 

 

 

 

 

- 17,6

+ 17,6

Kapitola 02 – městská infrastruktura,

 

běžné výdaje

běžné výdaje

 

2.

-----

108

přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů Kapitoly 06 – kultura, sport a cestovní ruch, a to

·         z prostředků rozpočtovaných na tělovýchovnou činnost, položky nákup služeb

·         na posílení rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek a na záležitosti sdělovacích prostředků, položky nákup služeb,

 

ve výši 5,5 tis. Kč

 

 

 

 

 

- 5,5

+ 5,5

 

 

 

 

Kapitola 06 – kultura, sport
a cestovní ruch,

 

běžné výdaje

běžné výdaje

 

 

3.

-----

109

přesun finančních prostředků v Kapitole 09 – vnitřní správa, odd. informatiky odbor kancelář starosty (OKS) ÚMČ Praha 8, a to

·         z běžných výdajů rozpočtovaných na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku,
ve výši 1 081,0 tis. Kč

 

·         do běžných výdajů na nákup služeb,
ve výši 480,0 tis Kč

·         do kapitálových výdajů na výdaje spojené s pořízení IP telefonů,
ve výši 601,0 tis. Kč

 

v celkové výši 1 081,0 Kč,

 

z důvodu zaúčtování výdajů na služby a investice IP telefonů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 081,0

+ 480,0

+ 601,0

Kapitola 09 – vnitřní správa

(odd. informatiky OKS ÚMČ),

 

běžné výdaje

běžné výdaje

kapitálové výdaje

 

 

Pořad. číslo

---------

č. RO

Důvod

Změna dle rozpočtové skladby

Částka

v tis. Kč

Výdaje

Příjmy
a finanční

krytí

 

4.

-----

110

přesun rozpočtu v rámci výdajů Kapitoly 05 – zdravotnictví a sociální oblast, a to

·         z kapitálových výdajů určených na vybavení budovy OÚSS
– Dům sociálních služeb (DSS) Dlážděnka přístroji regulujícími dodávku tepelné energie (termoregulačními ventily)

·         na neinvestiční příspěvek Obvodnímu ústavu sociálně –zdravotnických služeb
na stejný účel,

 

ve výši 30 591,90 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30,6

+ 30,6

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

(odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ),

kapitálové výdaje

neinvestiční příspěvek OÚSS

 

5.

-----

111

přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů Kapitoly 09 – vnitřní správa, personální odd. odboru kancelář tajemníka (OKT) ÚMČ Praha 8,
na posílení rozpočtu položky povinné pojistné na úrazové pojištění,

ve výši 1,6 tis. Kč

 

 

 

 

 

- 1,6

+ 1,6

Kapitola 09 –

vnitřní správa

(personální odd. OKT ÚMČ),

běžné výdaje

běžné výdaje

 

6.

-----

112

přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů Kapitoly 09 – vnitřní správa, odd. hospodářské správy odboru kancelář tajemníka (OKT) ÚMČ, na posílení rozpočtu položky služby peněžních ústavů – výdaje na zaplacení zálohy na pojištění budov ÚMČ Praha 8,

 

ve výši 27,0 tis. Kč

 

 

 

 

 

 

- 27,0

+ 27,0

Kapitola 09 –

vnitřní správa

(odd. hospodářské správy

OKT ÚMČ),

běžné výdaje

běžné výdaje