MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0751/31.RMČ/2007

ze dne 20. prosince 2007,


k návrhu změn ve složení komisí Rady Městské části Praha 8


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.         o d v o l á v á

           ---------------

1.  z funkce uvolněného předsedy komise Rady Městské části Praha 8 (RMČ) pro obecní majetek (2504), člena komise RMČ bytové a pro nebytové prostory (2503), člena komise RMČ pro územní rozvoj (2505) a člena komise RMČ pro výchovu a vzdělávání (2514) p. Tomáše Chválu, jmenovaného z řad členů Zastupitelstva Městské části Praha 8 (ZMČ),

s účinností od 20. prosince 2007,   

 

2.  z funkce člena komise RMČ bytové a pro nebytové prostory (2503) p. Jiřího Reinera, jmenovaného z řad občanů (garant komise),

                                                                            s účinností ke dni 31. prosince 2007,                                                                                                                              

II.        j m e n u j e

-------------

do komise Rady Městské části Praha 8 (RMČ) bytové a pro nebytové prostory (2503)

z řad občanů do funkce člena

p. Ing. Ivana Dudka (garant),

s účinností od 1. ledna 2008,

 


III.       s c h v a l u j e

-----------------

nové složení petiční komise Rady Městské části Praha 8 (2513):

 

p. Josef Nosek, Starosta MČ Praha 8,

p. Mgr. Martin Roubíček, zástupce Starosty MČ Praha 8,

pí Mgr. Vladimíra Ludková, zástupkyně Starosty MČ Praha 8,

p. Josef Vokál, zástupce Starosty MČ Praha 8.

 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

- - -

Na vědomí:

vedoucí personálního odd. OKT ÚMČ pí Ing. Tuháčková,

předsedové a garanti komisí RMČ (2501, 2503 až 2506, 2508 až 2512, 2513,  2514, 2516, 2518 a 2519), prostřednictvím vedoucího OZMČ OKS ÚMČ p. PhDr. Kabele

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek