MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0752/31.RMČ/2007

ze dne 20. prosince 2007,


k návrhu poskytnutí měsíční odměny za výkon funkce při skončení funkčního období  dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva Městské části Praha 8


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. §  87 odst. 4, ve spojení  ust. § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

poskytnutí měsíční odměny p. Michalu Kindlovi za výkon funkce dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva Městské části Praha 8, jehož funkční období skončilo před konáním voleb do zastupitelstva městské části, ještě po dobu 3 měsíců po skončení jeho funkčního období,

 

II.        u k l á d á

-----------


1.         zabezpečit realizaci tohoto usnesení.

Provede:   tajemnice ÚMČ Mgr. Jana Vaněčková      

Termín:   do 15.2.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 


Provede:

tajemnice ÚMČ Mgr. Vaněčková

Na vědomí:

vedoucí personálního odd. OKT ÚMČ Ing. Tuháčková

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek