MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0750/31.RMČ/2007

ze dne 20. prosince 2007,


k návrhu XXVII. dílčí změny „Organizačního řádu Úřadu Městské části Praha 8“,          v platném znění


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 94 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

na návrh tajemnice Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8 XXVII. dílčí změnu „Organizačního řádu Úřadu Městské části Praha 8“, v platném znění, která je uvedena v příloze tohoto usnesení,

s účinností od 1. ledna 2008, 

 

II.        u k l á d á

-----------


1.         zabezpečit realizaci části I. tohoto usnesení.

Provede:   tajemnice ÚMČ Mgr. Jana Vaněčková      

Termín:   do 31.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

tajemnice ÚMČ Mgr. Vaněčková

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

tajemnice ÚMČ Mgr. Vaněčková

 


 

Příloha usnesení č. 750/31.RMČ/2007

       Rady Městské části Praha 8

       ze dne 20. prosince 2007

 

 

XXVII. Dílčí změna „Organizačního řádu Úřadu Městské části Praha 8“,          v platném znění

 

Část II.

Organizace a řízení Úřadu

 

Čl. 5
Organizační struktura Úřadu

 

3.  Úřad se člení pro jednotlivé úseky činnosti

a)  do následujících odborů:

- odbor kancelář starosty (OKS) (2010),

- odbor kancelář tajemníka (OKT) (3010),

- odbor životního prostředí (OŽP) (3020),

-             odbor ekonomický (EO) (3030),

- odbor majetkový (MO) (3040),

-             odbor výstavby (OV) (3050),

-             odbor občansko-správní (OSO) (3060),

-             odbor sociální (SO) (3070),

-             odbor živnostenský (ŽO) (3080),

-             odbor zdravotnictví a sociálních služeb (OZSS) (3090),

- odbor bytový (BO) (3120),

-             odbor školství (OŠ) (3140),

-   odbor zakázek a investic (OZI) (3150),

-             odbor státní sociální podpory (OSSP) (3160),

- odbor kultury (OK) (3170),

- odbor evidence obyvatel a osobních dokladů (OEOOD) (3180),

- odbor dopravy (OD) (3190),

- odbor krizového řízení (OKŘ) (3200);

 

Čl. 15
Odbory Úřadu

 

II. Zvláštní část pracovních náplní odborů

 

Odbor kancelář starosty (2010)

(OKS ÚMČ)

 

Odbor je výkonným orgánem Starosty Městské části, zástupců Starosty, Zastupitelstva, Rady a jejich orgánů, na úsecích organizačně-právním, evidenčně-právním, servisu členům Zastupitelstva a výpočetní techniky, a to v rámci samostatné působnosti Městské části. Odbor zabezpečuje povinnosti Městské části vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zajišťuje poštovní   službu a činnost podatelny a řídí činnost telefonní ústředny Úřadu.

Připravuje a podílí se  na zpracovávání koncepcí rozvoje území Městské části v souladu s Územním plánem sídelního útvaru hl. města Prahy a Strategickým plánem hl. města Prahy.

Plní úkoly na úseku krizového řízení, včetně civilní ochrany obyvatelstva.

 

Organizační členění:

 

I.       Sekretariát starosty  (2019),

II.      Oddělení organizačně-právní (2011),

III.    Oddělení evidenčně-právní (2014),

IV.    Oddělení zastupitelstva městské části (2015),

V.      Oddělení informatiky (2017),

VI.    Oddělení informační (2013),

VII.   Oddělení architekta městské části (2012),

VIII. Oddělení krizového řízení (2016).

 

Správce rozpočtových prostředků a příkazce operace:

Kapitola 01 – rozvoj obce (část),

Kapitola 06 – kultura, sport a cestovní ruch - záležitosti sdělovacích prostředků;

Kapitola 07 – bezpečnost        -  Povodňová komise Městské části Praha 8 (Zvláštní orgán Městské části),

                                               -  ochrana obyvatel;

Kapitola 09 - vnitřní správa     -  pohoštění a dary,

                                               -  výpočetní technika a programové vybavení.

 


Pracovní náplň odboru:

 

VIII.  V oddělení krizového řízení (2016)

  1.  na úseku krizového řízení:

a)  rozpracovává a vede „Krizový plán správního obvodu Prahy 8“:

aa)  rozpracovává úkoly „Krizového plánu HMP“ (kraje),

ab)  poskytuje Hasičskému záchrannému sboru (HZS) HMP podklady a informace ke  zpracování  „Krizového plánu HMP“ (kraje),

ac)  shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu         změnily přechodně pobyt a nachází se na území správního obvodu Prahy 8,       a předává tyto údaje Magistrátu a do ústřední evidence o přechodných          změnách pobytu osob,

ad)  podílí se na zajišťování veřejného pořádku,

ae)  zabezpečuje varování osob nacházejících se na území správního obvodu              Prahy 8 před hrozícím nebezpečím,     

af)  organizuje evakuaci osob z ohroženého území,

ag)  organizuje činnosti v podmínkách nouzového přežití obyvatel správního             obvodu Prahy 8,  

ah)  zajišťuje plnění úkolů a opatření uvedených v „Krizovém plánu HMP“           (kraje),

b)      zpracovává „Povodňový plán Městské části Praha 8“ a vede agendu Zvláštního orgánu Městské části – Povodňové komise Městské části Praha 8 (2004),

c)      připravuje a realizuje opatření k řešení krizových situací – varování osob, evakuace, nouzové přežití osob,

d)      zpracovává podklady a realizuje „Hospodářská opatření“ při krizových stavech;

 

2.    na úseku prevence kriminality:

a)  je koordinátorem pro spolupráci s orgány Městské policie Hl. města Prahy, Policie České republiky a Magistrátu,

b)   vyhledává možná ohniska kriminality na území Městské části a navrhuje nápravná opatření,

c)    organizačně zajišťuje spolupráci jednotlivých odborů Úřadu s orgány Městské policie Hl. města Prahy a Policie České republiky;

 

3.    na úseku civilní ochrany obyvatelstva:

a)      zabezpečuje ukrytí obyvatelstva správního obvodu Prahy 8,

b)  zabezpečuje výdej prostředků individuální ochrany pro  neaktivní obyvatelstvo správního obvodu Prahy 8, 

c)  zpracovává a vede havarijní plán správního obvodu Prahy 8,

d)  zajišťuje spoluúčast veřejnosti při prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami,

e)  zabezpečuje plnění úkolů, spojených s řešením  mimořádných událostí v případě živelních pohrom,  havárií nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy,  zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní  prostředí;

 

4.    na úseku obrany státu a hospodářské mobilizace:

a)  zpracovává a vede mobilizační dokumentaci Úřadu,

b)  zpracovává válečnou organizaci Úřadu a navrhuje zařazení zaměstnanců do jednotlivých  orgánů, komisí a skupin,

c)  realizuje systém vyrozumění a svolání zaměstnanců,

d)  vypracovává "Zvláštní dodatek k organizačnímu řádu a  organizační řád Úřadu  Městské části Praha 8  pro období branné pohotovosti státu",

e)  organizačně a personálně zajišťuje "Obvodní evidenci  přídělového hospodářství" a v době mimořádných opatření z pověření Rady zřizuje komisi přídělového hospodářství (na úrovni odboru),

f)   zpracovává podklady pro přednostní telekomunikační spojení,

g)  realizuje opatření k zajištění Hospodářské  mobilizace,

h)  realizuje opatření k řešení krizových situací,

i)   zpracovává a vede "Krizový plán správního obvodu Prahy 8",

j)   zajišťuje součinnost s ozbrojenými složkami  a právnickými osobami na území správního obvodu  Prahy 8 ve věcech obrany a ochrany obyvatelstva; poskytuje součinnost v případě výcviku ozbrojených sil mimo území vojenských újezdů,

k)  sepisuje škody došlo-li k nim v přímé souvislosti s výcvikem ozbrojených sil nebo s pověřením opatření pro zabezpečení obrany státu,

l)   zabezpečuje výběr a povolání fyzických osob k pracovním  povinnostem a výpomocím pro potřeby zajišťování obrany  státu,

m) zajišťuje součinnost s občanskými sdruženími, náboženskými společnostmi a dalšími právnickými osobami při jejich podílu na přípravě občanů k obraně státu,

n)  zajišťuje  věcné prostředky pro účely zajišťování obrany státu,

o)  organizuje přípravy občanů k obraně státu,

p)  poskytuje potřebnou pomoc při evakuaci obyvatel,

r)  zajišťuje u zaměstnanců zprošťování  mimořádné služby,

s)  zajišťuje činnost Bezpečnostní rady správního obvodu  Prahy 8 (navrhuje – po projednání se Starostou, členy bezpečnostní rady, zpracovává jednací řád bezpečnostní rady a plán činnosti bezpečnostní rady).

 


Odbor kancelář tajemníka (3010)

(OKT ÚMČ)

 

Odbor kancelář tajemníka je výkonným orgánem tajemníka Úřadu (dále jen „tajemník“), zejména na úsecích personálním a pracovněprávním, obrany bezpečnosti, včetně BOZP  a požární ochrany, hospodářsko – technickém, tzn. správy movitého a nemovitého majetku (včetně případného pronájmu nebytových prostorů v budovách Úřadu a pozemků ve své působnosti) a na úseku spisové služby, a to v rámci samostatné i přenesené působnosti Městské části. Usměrňuje metodicky a kontroluje příspěvkovou organizaci ve své působnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně a doplnění některých zákonů (zákon  o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Prostřednictvím vedoucích odborů zajišťuje realizaci usnesení Rady a Zastupitelstva. Zajišťuje úkoly Úřadu při výkonu státní správy v přenesené působnosti.

 

Organizační členění:

 

I.       Sekretariát tajemníka (3019),

II.      Oddělení personální  (3011),

III.    Oddělení obrany  ochrany a bezpečnosti (3012),

IV.    Oddělení hospodářské správy (3013),

V.     Oddělení  správní  archiv (3014).

                                      

Správce rozpočtových prostředků a příkazce operace:

Kapitola 07 – bezpečnost       - bezpečnost a veřejný pořádek,

                - ochrana obyvatel;

Kapitola 09 –  vnitřní správa    -   činnost místní správy (část):

                                               -   platy zaměstnanců,

                                               -   ostatní osobní výdaje (OOV),

                                               -   povinné pojistné placené zaměstnavatelem,

                                               -   fond zaměstnavatele,

                                               -   jiné běžné výdaje;

                                               -   místní zastupitelské orgány,

                                                    včetně odměn nebo mimořádných darů členům Zastupitelstva a členům jeho výborů,  komisí Rady  a Zvláštních orgánů Městské části z řad občanů, kteří nejsou členy Zastupitelstva;

 Kapitola 10 –  pokladní správa  - zákonné pojištění – tzn. „povinné ručení“,

                                                - oblast zdaňované činnosti (ZČ).

 


Pracovní náplň odboru:

 

III.    V oddělení obrany ochrany a bezpečnosti (3012)

  1. plní povinnosti vyplývající ze zvláštních právních  předpisů na úseku ochrany utajovaných informací( zejména zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s prováděcími předpisy (t.č. nařízením vlády č. 522/2005 Sb. a vyhláškami NBÚ č. 523/2005 Sb. až č. 529/2005 Sb.) a s dosud platnou částí zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zvláštními právními předpisy), tj.:

a) zajišťuje ochranu utajovaných informací v rámci  Úřadu,

b) provádí příjem, manipulaci, přepravu a skartaci  písemných materiálů, které obsahují utajované  informace,

c) vede evidenci určených zaměstnanců Městské části  a uvolněných členů Zastupitelstva, na základě určení tajemníkem  Úřadu,

d) zajišťuje řízení o vydání osvědčení určených zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva dle cit. zákona  č. 412/2005 Sb.,

e) seznamuje určené zaměstnance a uvolněné členy Zastupitelstva  s právy, povinnostmi a omezeními, vyplývajícími  ze zvláštních právních předpisů pro práci  s utajovanými informacemi;

 

 2.   na úseku zabezpečení Úřadu:

a) zpracovává podklady pro vnitřní předpisy, týkající se  zabezpečení Úřadu, týkajících se ochrany utajovaných informací,

b) kontroluje dodržování zvláštních právních  předpisů a vnitřních směrnic Městské části, týkajících se zabezpečení majetku a utajovaných informací, včetně namátkových kontrol zabezpečení ochrany osobních údajů v podmínkách Úřadu,

c) kontroluje činnost pracovníků, vykonávajících ostrahu Úřadu,

d) zajišťuje a odpovídá za technické prostředky, sloužící k zabezpečení Úřadu a ochrany utajovaných informací,

e) provádí pravidelné kontroly dodržování vnitřních  bezpečnostních směrnic,

f)   zajišťuje prostředky individuální ochrany pro  zaměstnance,

g) zpracovává Požární a evakuační plán Úřadu,  kontroluje dodržování předpisů na úseku požární  ochrany a prevence,

h) zajišťuje proškolování a zdravotní prohlídky řidičů a „řidičů – referentů“,                          

i) zabezpečuje vstupní i průběžná proškolení ve své působnosti pro všechny zaměstnance,

j)   provádí pravidelné kontroly na předmětném úseku,

k)  dle nařízení tajemníka a v souladu se zvláštním právním předpisem zajišťuje vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními pomůckami.

 

IV.    V oddělení hospodářské správy (3013)

  1. zajišťuje materiálně-technické zabezpečení vnitřní  správy,

  2. zabezpečuje skladové hospodářství vnitřní správy,

  3. provádí rozpočtování, financování a rozborovou činnost  příslušných částí Kapitoly 07 – bezpečnost, Kapitoly 09 – vnitřní správa a Kapitoly 10 – pokladní správa         a příslušné části zdaňované činnosti (ZČ), kterou odbor zabezpečuje,

  4. provádí fakturaci,

  5. organizuje činnost pokladen, pokladní služby  a hospodaření se zálohou, v souladu s příslušnou  "Směrnicí" Úřadu,

  6. eviduje a vyhledává pohledávky, vzniklé z vlastní  činnosti,

  7. provádí operativně-technickou evidenci, včetně  inventarizace, mimo operativní evidence prostředků  software s pořizovací cenou do 7 000,- Kč,

  8. uzavírá pojistné smlouvy a zabezpečuje likvidaci  případných škod,

  9. řídí reprostředisko Úřadu a provádí  rozmnožování písemných materiálů pro jeho potřeby,

10. zajišťuje provoz telefonních ústředen v budovách  Úřadu,

11. organizuje a provádí potřebné úkony k zajištění výzdoby  budov Úřadu při významných výročích,

12. zabezpečuje provoz kotelen Úřadu, včetně  úklidu a schůdnosti přilehlých chodníků,

13. zabezpečuje úklid v budovách Úřadu,

14. na základě požadavků občansko-správního odboru  zabezpečuje technicko-materiální potřeby pro volby  do Parlamentu České republiky, volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky a  do zastupitelstev  územní samosprávy a pro konání referend a místních referend

15. pečuje o řádné a důstojné materiální vybavení obřadní  síně libeňského Zámku,

16. je operativním správcem movitého majetku sloužícího  vnitřní správě Úřadu, pečuje o obnovu tohoto  majetku a provádí jeho vnitřní dislokace,

17. zabezpečuje údržbu svěřeného majetku,

18. provádí inventarizace svěřeného majetku a realizuje  opatření z nich vyplývající,

19. ve spolupráci s ekonomickým odborem a poradní skupinou  tajemníka ("škodní komisí") připravuje  podklady pro řízení o náhradách škod na jím spravovaném  majetku,

20.  spolupracuje s ekonomickým odborem při sestavování  a plnění rozpočtu příslušných částí Kapitoly 07 – bezpečnost,  Kapitoly 09 – vnitřní správa  a Kapitoly 10 – pokladní správa a kontroluje jeho čerpání,

21.  zpracovává rozbory hospodaření Úřadu v rámci příslušných  částí Kapitoly 07 – bezpečnost, Kapitoly 09 – vnitřní správa a Kapitoly 10 – pokladní správa, navrhuje a zdůvodňuje ekonomickému odboru změny rozpočtu v Kapitole 07 – bezpečnost, Kapitole 09 – vnitřní správa a v Kapitole 10 – pokladní správa,

22.  navrhuje uzavírání smluv v oboru hospodaření  v rozpočtové Kapitole 09 – vnitřní správa a Kapitole 10 – pokladní správa a sleduje  jejich plnění,

23.  zajišťuje ve spolupráci s příslušnou správní firmou:

a)  přípravu, realizaci a stavební dozor  rozsáhlých investic, s posuzováním a vyhodnocováním  jejich efektivnosti, na objektech, v nichž sídlí Úřad,

b)  sledování technického stavu objektů budov Úřadu  a přípravu návrhů na jejich stavební  úpravy  a rekonstrukce,

c)  provádění  kontroly údržbářských prací na budovách Úřadu,

d) provádění kontroly dodavatelů projektů a stavebních prací  týkajících se budov Úřadu, včetně jejich  fakturace,

e)  přípravu plánu oprav a stavebních investic budov Úřadu,

f)   přípravu všech podkladů a jednání k vydání stavebního povolení   pro jednotlivé stavební akce, včetně spolupráce s Pražským ústavem památkové péče,

g)  zpracovávání žádosti o dotace na Magistrát a Ministerstvo kultury,

h)  stanovisko a veškerá jednání s Magistrátem, odborem památkové péče a dalšími všemi dotčenými subjekty ve věcech stavebního řízení.

24.  v případě potřeby může zabezpečit řízení motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t,

25.  zodpovídá za čistotu a pořádek ve svěřených vozidlech a v garáži, včetně dodržování příslušných bezpečnostních předpisů, zodpovídá za technický stav vozidel,

26.  zajišťuje uzavření pojistek za povinné ručení a havarijní pojistky,

27.  vyhodnocuje efektivní využívání vozidel a spotřebu PHM, vede příslušnou evidenci jízd,

28.  odpovídá za dodržování zvláštních právních předpisů, vztahujících se k provozu motorových vozidel ze strany Úřadu,

29.  usměrňuje metodicky a kontroluje příspěvkovou právnickou osobu (organizaci)  ve své působnosti – Jednotka civilní ochrany (JCO) Městské části Praha 8,

29.  vyřizuje žádosti o nájem nebytových prostorů v budovách Úřadu  a pozemků ve své působnosti.

 


Odbor kultury (3170)

(OK ÚMČ)

 

Odbor zajišťuje úkoly Městské části v samostatné  působnosti v oblasti  kultury. Usměrňuje metodicky a kontroluje příspěvkovou organizaci ve své působnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V přenesené působnosti Městské části vede předepsanou evidenci nemovitých kulturních památek na území Městské části a zastupuje Městskou část při jednání s orgány památkové péče.

V rámci své působnosti zabezpečuje všestranné využití svěřeného majetku, řádně pečuje o jeho provoz a údržbu. Podporuje všestranný rozvoj kulturních aktivit občanů Prahy 8.

 

Organizační členění:

- - -

 

Správce rozpočtových prostředků a příkazce operace:

Kapitola 06 – kultura, sport a cestovní ruch.

 

Pracovní náplň odboru:

 

a)      na úseku ekonomických činností:

  1. vykonává administrativní práce a organizační služby pro  vedoucího odboru,

  2. zajišťuje materiálně-technické zabezpečení zaměstnanců  odboru,

  3. vede průběžně správu inventáře dle seznamů dlouhodobého  nehmotného, drobného dlouhodobého hmotného a dlouhodobého hmotného majetku (DNM, DDHM a DHM) odboru, provádí a odpovídá za roční  a neperiodické inventarizace v prostorech užívaných  odborem, provádí kontroly inventarizací a hospodaření s majetkem příspěvkové organizace ve své působnosti,

  4. vede přehled docházky a osobní agendy zaměstnanců odboru,

  5. zajišťuje spisovou službu a další úkoly odboru dle  "Spisového a skartačního řádu Úřadu",

  6. sleduje investiční akce na objektech vedených v účetnictví odboru, kontroluje akce v příspěvkové organizaci ve své působnosti, a poskytuje na tyto akce finanční prostředky,

  7. vypracovává na základě požadavků ekonomického odboru rozbory hospodaření odboru, i příspěvkové organizace ve své působnosti, 

  8. zpracovává konečnou verzi materiálů k projednání Radou a Zastupitelstvem,

 9. vyřizuje žádosti o krátkodobý nájem nebytových prostorů ve své působnosti;

              

b)      na úseku kultury:

  1. zpracovává podklady pro výkon přenesené působnosti  v oblasti památkové péče orgány  ochrany přírody a odborem památkové péče Magistrátu,

  2. eviduje státní nemovité kulturní památky na území Městské části, v souladu se zvláštními právními  předpisy o státní památkové péči,

  3. eviduje plastiky, pomníky a pylony na území Městské části  a spolupracuje přitom s Galerií Hl. města Prahy,

  4. spolupracuje s profesionálními a amatérskými soubory, občanskými sdruženími, církvemi apod. při zajišťování  rozvoje regionální kultury, obnově místních tradic  a kulturních památek,

  5. zprostředkovává a zajišťuje profesionální i zájmovou  činnost v prostorech obecních objektů svěřených do správy Městské části  (koncerty, kulturní představení, výstavy apod., včetně  společenských akcí),

  6. zajišťuje a organizuje slavnosti a obřady pro občany Městské části za spolupráce aktivu Sboru pro občanské  záležitosti Městské části (9510) – vítání narozených  dětí, zlaté  a diamantové svatby, blahopřání pro jubilanty apod.,

  7. sleduje činnost mládežnických právnických osob  (organizací),

  8. zpracovává analýzy, náměty a koncepce kulturního života Městské části,

  9. připravuje návrhy na udílení čestných poct, jako např.  čestného občanství Městské části,

10. zpracovává pro Radu, ve spolupráci s příslušnými výbory Zastupitelstva a komisemi Rady, návrhy vypsání finančních grantů  v kulturně-vzdělávací oblasti,

11. spravuje příjmy a výdaje příslušné kapitoly rozpočtové  skladby Městské části a odpovídá za jejich plnění  (čerpání) za důsledného dodržování platných směrnic  vydaných Městskou částí; ve spolupráci s ekonomickým  odborem zabezpečuje v termínu všechny úkoly a úkony  (návrh, úpravy, rozbory apod.), související s rozpočtem kapitoly v příslušném rozsahu,

12. zabezpečuje provoz kulturních zařízení,

13. vyhledává a sbírá informace vztahující se k Městské části,

14. uskutečňuje fotografickou dokumentaci akcí,

15. zajišťuje prezentaci Městské části,

16. zabezpečuje správu internetových stránek Městské části,

17. organizuje a technicky zajišťuje noviny Městské části „OSMIČKA“, připravuje jejich obsahovou náplň.     

 

c)      na úseku řízení:

usměrňuje po odborné stránce příspěvkovou právnickou osobu (organizaci) ve své působnosti, zřízenou Městskou částí:

Kulturní středisko Městské části  (KuS MČ) Praha 8 (9240).                           


Odbor krizového řízení (3200)

(OKŘ ÚMČ)

 

Odbor plní úkoly na úsecích krizového řízení, ochrany proti povodním a hospodářských opatření pro krizové stavy, obrany státu, ochrany obyvatelstva a prevence kriminality.

 

Organizační členění:

- - -

 

Správce rozpočtových prostředků a příkazce operace:

 

Kapitola 07 – bezpečnost        -  Povodňová komise Městské části Praha 8 (Zvláštní orgán Městské části),

                                               -  ochrana obyvatel,

                                               - bezpečnost a veřejný pořádek;

 

Pracovní náplň odboru:

 

a)  na úseku ekonomických činností:

  1.  vykonává administrativní práce a organizační služby pro  vedoucího odboru,

  2.  zajišťuje materiálně-technické zabezpečení zaměstnanců  odboru,

  3.  vede průběžně správu inventáře dle seznamů dlouhodobého  nehmotného, drobného dlouhodobého hmotného a dlouhodobého hmotného majetku (DNM, DDHM a DHM) odboru, provádí a odpovídá za roční  a neperiodické inventarizace v prostorech užívaných  odborem,

  4.  vede přehled docházky a osobní agendy zaměstnanců odboru,

  5.  zajišťuje spisovou službu a další úkoly odboru dle  "Spisového a skartačního řádu Úřadu",

  6.  sleduje investiční akce na objektech vedených v účetnictví odboru, kontroluje akce ve své působnosti, a poskytuje na tyto akce finanční prostředky,

  7.  zpracovává konečnou verzi materiálů k projednání Radou a Zastupitelstvem,

  8.  provádí rozpočtování, financování a rozborovou činnost Kapitoly 07 – bezpečnost,

  9.  spolupracuje s ekonomickým odborem při sestavování a plnění rozpočtu Kapitoly 07 – bezpečnost,

10.  zpracovává rozbor hospodaření odboru v rámci Kapitoly 07 – bezpečnost, navrhuje a zdůvodňuje ekonomickému odboru změny rozpočtu v Kapitole 07 – bezpečnost;

 

b)  na úseku krizového řízení, ochrany proti povodním a hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS):

  1.  rozpracovává úkoly Krizového plánu HMP (KP HMP)  na podmínky správního obvodu Prahy 8,

  2.  zajišťuje a realizuje plnění úkolů a opatření uvedených v rozpracovaném „Krizovém plánu správního obvodu Prahy 8,

  3.  zajišťuje činnost Bezpečnostní rady správního obvodu  Prahy 8 (navrhuje – po projednání se Starostou, členy bezpečnostní rady, zpracovává jednací řád bezpečnostní rady a plán činnosti bezpečnostní rady),

  4.  zajišťuje nepřetržitou službu zaměstnanců odboru pro případ řešení mimořádné události a krizového stavu,

  5.  poskytuje Hasičskému záchrannému sboru (HZS) HMP podklady  a informace ke  zpracování  „Krizového plánu HMP“,

  6.  zpracovává podklady a realizuje Hospodářská opatření při krizových stavech (HOPKS),

  7.  rozpracovává plán nezbytných dodávek KP HMP na podmínky správního obvodu Prahy 8 a zajišťuje jeho plnění,

  8.  zabezpečuje provoz informačního systému ARGIS, zajišťuje tvorbu a realizaci bezpečnostních projektů ve správním obvodu Prahy 8,

  9.  rozpracovává plán akceschopnosti KP HMP na podmínky správního obvodu Prahy 8   a zajišťuje jeho plnění,

10.  rozpracovává plán vyrozumění  KP HMP na podmínky správního obvodu Prahy 8       a zajišťuje jeho plnění,

11.  rozpracovává přehled sil a prostředků pro krizové stavy,

12.  rozpracovává operační plány KP HMP na podmínky správního obvodu Prahy 8           a zajišťuje jejich plnění,

13.  rozpracovává typové plány KP HMP na podmínky správního obvodu Prahy 8                a zajišťuje jejich plnění,

14.  rozpracovává požární poplachový plán KP HMP na podmínky správního obvodu Prahy 8,

15.  zpracovává „Povodňový plán Městské části Praha 8“ a vede agendu Zvláštního orgánu Městské části – Povodňové komise Městské části Praha 8 (2004),

16.  zabezpečuje ochranu proti povodním na území správního obvodu Prahy 8,

17.  zabezpečuje provoz informačního systému POVIS;

 

c)  na úseku obrany státu:

  1. zajišťuje součinnost s ozbrojenými složkami  a právnickými osobami na území správního obvodu  Prahy 8 ve věcech obrany a ochrany obyvatelstva; poskytuje součinnost v případě výcviku ozbrojených sil mimo území vojenských újezdů,

  2. zpracovává a realizuje plán vyrozumění a svolání zaměstnanců,

  3. zpracovává válečnou organizaci Úřadu a navrhuje zařazení zaměstnanců do jednotlivých  orgánů, komisí a skupin,

  4. poskytuje údaje ke zpracování plánu obrany na území správního obvodu Prahy 8,

  5. připravuje a realizuje opatření k zajištění mobilizace,

  6. realizuje opatření k řešení krizových situací souvisejících s obranou státu,

  7. zajišťuje  věcné prostředky pro účely zajišťování obrany státu,

  8. zajišťuje u zaměstnanců zprošťování  mimořádné služby,

  9. spolupracuje při organizaci a přípravě občanů k obraně státu,

10. spolupracuje při výběru fyzických osob k pracovním  povinnostem a výpomocím pro potřeby zajišťování obrany  státu,

11. zajišťuje součinnost s občanskými sdruženími, náboženskými společnostmi a dalšími právnickými osobami při jejich podílu na přípravě občanů k obraně státu,

12. vypracovává "Zvláštní dodatek k organizačnímu řádu a  organizační řád Úřadu Městské části Praha 8  pro období branné pohotovosti státu",

13. organizačně a personálně zajišťuje "Obvodní evidenci  přídělového hospodářství"         a v  době mimořádných opatření z pověření Bezpečnostní rady správního obvodu  Prahy 8  zřizuje komisi přídělového hospodářství (na úrovni odboru);

 


d)  na úseku ochrany obyvatelstva:

  1.  zajišťuje civilní ochranu obyvatelstva ve správním obvodu Prahy 8,

  2.  zajišťuje provoz a údržbu prostředků civilní ochrany,

  3.  zabezpečuje plnění úkolů, spojených s řešením  mimořádných událostí a krizových stavů,

  4.  zpracovává a vede havarijní plán správního obvodu Prahy 8,

  5.  zabezpečuje varování osob nacházejících se na území správního obvodu Prahy 8 před hrozícím nebezpečím,

  6.  zabezpečuje ukrytí obyvatelstva správního obvodu Prahy 8,

  7.  zabezpečuje výdej prostředků individuální ochrany pro  určené obyvatelstvo správního obvodu Prahy 8, 

  8.  zabezpečuje evakuaci osob z ohroženého území,

  9.  zabezpečuje činnosti v podmínkách nouzového přežití obyvatel správního obvodu Prahy 8,

10.  zabezpečuje plnění plánu hygienických a protiepidemických opatření;

 

e) na úseku prevence kriminality:

       

  1.  je koordinátorem pro spolupráci s orgány Městské policie Hl. města Prahy, Policie České republiky a Magistrátu,

  2.  vyhledává možná ohniska kriminality na území Městské části a navrhuje nápravná opatření,

  3.  organizačně zajišťuje spolupráci jednotlivých odborů Úřadu s orgány Městské policie

       Hl. města Prahy a Policie České republiky.