MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0052/5.ZMČ/2007

ze dne 19. září 2007,


k návrhu schválení znění dvou „Smluv o bezúplatném převodu nemovitosti“


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

1.      usnesení č. 3/17.ZMČ/2006 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 22. února 2006,

2.      usnesení č. 0727 Rady Hlavního města Prahy ze dne 16. května 2006,

3.      usnesení č. 458/19.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne 25. července 2007,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

1.      znění „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti“ – pozemku parc. č. 699/10 na k. ú. Bohnice v Praze 8, uzavírané mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako „převodcem“, a Hlavním městem Praha, svěřeno do správy  Městské části Praha 8, jako „nabyvatelem“,  podle textu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2.      znění „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti“ – ideální ½ pozemku parc. č. 158 na k. ú. Libeň v Praze 8, uzavírané mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako „převodcem“, a Hlavním městem Praha, svěřeno do správy  Městské části Praha 8, jako „nabyvatelem“,  podle textu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení.

 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 


Provede:

- - -

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

 


 

Příloha č. 1

usnesení č. 52/5.ZMČ/2007

Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 19. září 2007

 

 

š#34447/A/2007-MOE2

 

34447/A/2007-MOE2

Č.j.: UZSVM/A/30212/2007-MOE2

                                                                                                      

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 – Nové Město,

za kterou jedná 

Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

IČ: 697 97 111

(dále jen „převodce“),

a

Hlavní město Praha,

Městská část Praha 8,

se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň,

za kterou jedná 

Josef Nosek, Starosta Městské části Praha 8,

IČ: 000 63 797,

(dále jen „nabyvatel“),

 

uzavírají podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních  vztazích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon č. 219/2000 Sb.“)      a  § 51 a násl.  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

SMLOUVU

O

BEZÚPLATNÉM PŘEVODU NEMOVITOSTI

 

Čl. I.

1.      Česká republika je vlastníkem této  nemovitosti:

 

Pozemek

 

§ Parcela č. 699/10

§  Výměra: 3055 m2

§  Druh pozemku: ostatní plocha

§  Způsob využití: jiná plocha

 

zapsaných na Listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Bohnice, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha.  

2.        Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě § 11 odst. 2 cit. zákona č. 219/2000 Sb. příslušný s uvedenou nemovitostí hospodařit.

3.        Převod nemovitosti uvedené v Článku I. odst. 1. byl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha 8 dne 22. února 2006, usnesením č. 3/17.ZMČ/2006 a Radou Hlavního města Prahy dne 16. května 2006, usnesením č. 0727.

 

Čl. II.

1.        Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nemovitost uvedenou v Čl. I. odst. 1. této smlouvy nabyvateli, který ji přijímá do vlastnictví Hl. m. Prahy – svěřená správa Městské části Praha 8, a to se všemi součástmi a příslušenstvím.  

2.        Nemovitost dle Čl. I. odst. 1. užívá příspěvková právnická osoba (organizace) Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1, se sídlem Dolákova 1/čp. 555, 181 00 Praha 8 – Bohnice, zřízená usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 8, schváleným pod  č. 36/20.OZ/93 dne 30. září 1993, a Zřizovací listinou, v úplném znění ze dne 23. května 2001. Předmětem činnosti této příspěvkové organizace je  poskytovat vzdělání dle ustanovení § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 cit. školského zákona.

3.        Nemovitost dle Čl. I. odst. 1. se převádí z důvodu veřejného zájmu, dle § 22 cit. zákona č. 219/2000 Sb., neboť slouží jako dětské hřiště  Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Dolákova 1. Převáděná nemovitost dle Čl. I. odst. 1. slouží k výkonu veřejné služby, kterou je poskytování vzdělání dle ustanovení § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 cit. školského zákona.

4.        Nabyvateli je stav nemovitosti dle Čl. I. odst. 1. dobře znám a převáděnou  nemovitost dle Čl. I. odst. 1. do vlastnictví Hlavního města Prahy – svěřená srpáva Městské části Praha 8 přijímá tak, jak stojí a leží, dle § 501  občanského zákoníku.

5.        Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy bránily.

6.        Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitosti vázla nějaká omezení, závazky či právní vady.

Čl. III.

1.        Nabyvatel   se   zavazuje, že dvacet let ode dne vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí bude o nemovitost dle Čl. I. odst. 1. řádně pečovat a užívat ji pouze k provozování dětského hřiště u Základní školy a mateřské školy dle zákonné úpravy a nepřenechá ji ke komerčním účelům  třetí osobě a ani ji na třetí osobu nepřevede, a to rovněž podobu nejméně dvaceti let ode dne vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

2.        V případě, že nabyvatel poruší kterýkoliv ze závazků dle předchozího odstavce, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku ve výši ceny nemovitosti dle Čl. I. odst. 1. zjištěné dle cenových předpisů, platných v době bezúplatného převodu, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení převodcem.

3.        Bude-li zjištění sankce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.

4.        Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Článku III. odst. 1. kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

5.        Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v Článku III. odst. 1.  předat převodci písemnou zprávu o rozvoji veřejné služby, pro kterou mu byla nemovitost v Článku I. odst. 1. bezúplatně převedena, a k jejímuž zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.

Čl. IV.

Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.

 

Čl. V.

 

1.      Tato smlouva podléhá schválení Ministerstvem financí  podle ustanovení § 22 odst. 3 cit. zákona č. 219/2000 Sb. Dnem udělení schvalovací doložky nabývá tato smlouva platnosti a účinnosti.

2.      Vlastnické právo k nemovitosti dle této smlouvy přechází dnem právních účinků vkladu  práva do katastru nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a užíváním nemovitosti.

3.      Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru  nemovitostí podá převodce.

4.      Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 

5.      Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Převodce a nabyvatel obdrží, po provedení vkladu katastrálním úřadem, po jednom vyhotovení. Dvě vyhotovení jsou určena pro potřeby Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a jedno vyhotovení si ponechá Ministerstvo financí. Dvě vyhotovení navíc obdrží pro účely archivace nabyvatel.   

6.      Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v podobě oboustranně uzavřených písemných číslovaných dodatků ke smlouvě.

7.      Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

8.      V případě, že  Ministerstvo financí neschválí ani nezamítne schválení této smlouvy do jednoho roku ode dne podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou, pak má převodce i nabyvatel právo písemně sdělit druhé straně této smlouvy, že se touto smlouvou nadále již necítí vázán.

9.      Náměstek  generálního  ředitele  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ing. Jan Kasnar, CSc. prohlašuje, že tato smlouva odpovídá platnému právnímu řádu a obsahuje jen údaje, které jsou správné a prověřené, a dále že tato smlouva je uzavírána jen na základě dokladů, které byly shledány jako úplné a hodnověrné a odůvodňují uzavření této smlouvy, jako nejvhodnějšího naložení s majetkem státu.

 

 

……………………………                         

    vlastnoruční podpis

 


Doložka dle příslušného ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, včetně výčtu převáděných nemovitostí  a  souhlasu se zavazujícími a omezujícími podmínkami, musí být  nedílnou součástí smlouvy.

 

V Praze dne

 

V Praze dne  

 

 

 

…………………………….……………….

…………………………….……………….

Ing. Miloslav Vaněk

Generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Josef Nosek

Starosta Městské části Praha 8

 


Příloha č. 2

usnesení č. 52/5.ZMČ/2007

Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 19. září 2007

 

 

µ#45781/A/2007-MOE2@¬¸

45781/A/2007-MOE2

Č.j.: UZSVM/A/38667/2007-MOE2

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

se sídlem Rašínovo nábřeží 42. 128 00 Praha 2 – Nové Město,

za kterou jedná 

Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

IČ: 697 97 111

 (dále jen „převodce“),

a

Hlavní město Praha,

Městská část Praha 8,

se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň,

za kterou jedná 

Josef Nosek, Starosta Městské části Praha 8,

IČ: 000 63 797

 (dále jen „ nabyvatel“),

 

uzavírají podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních  vztazích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon č. 219/2000 Sb.“)      a  § 51 a násl.  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

SMLOUVU

O

BEZÚPLATNÉM PŘEVODU NEMOVITOSTI

Čl. I.

1.    Česká republika je vlastníkem této  nemovitosti:

 

Pozemek

 

§  Id. 1/2 parcela č. 158

§  Výměra: 215 m2

§  Druh pozemku: ostatní plocha

§  Způsob využití: zeleň

 

zapsaných na Listu vlastnictví č. 889, pro kat. území Libeň, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha.  Nabyvatel je vlastníkem druhé ideální poloviny pozemku parc. č. 158, v k.ú. Libeň, obec Praha.


2.        Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě § 11 odst. 2 cit. zákona č. 219/2000 Sb. příslušný s uvedenou nemovitostí hospodařit.

3.        Převod nemovitosti uvedené v Článku I. odst. 1. byl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha 8 dne 22. února 2006, usnesením č. 3/17.ZMČ/2006 a Radou Hlavního města Prahy dne 16. května 2006, usnesením č. 0727.

 

Čl. II.

1.    Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nemovitost uvedenou v Čl. I. odst. 1. této smlouvy nabyvateli, který ji přijímá do vlastnictví Hl. m. Prahy – svěřená správa Městské části Praha 8, a to se všemi součástmi a příslušenstvím.  

2.      Nemovitost  dle  Čl. I. odst. 1. užívá příspěvková právnická osoba (organizace) Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2, se sídlem Na Korábě 2/čp. 350, 180 00 Praha 8 – Libeň, zřízená usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 8, schváleným pod  č. 14/13.ZMČ/2001 dne 25. dubna 2001, a Zřizovací listinou, v úplném znění ze dne 21. května 2001. Předmětem činnosti této příspěvkové organizace je  poskytovat vzdělání dle ustanovení § 7 zákona č. 561/2004 Sb., , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 cit. školského zákona.

3.      Nemovitost dle Čl. I. odst. 1. se převádí z důvodu veřejného zájmu, dle § 22 cit. zákona č. 219/2000 Sb., neboť slouží jako dětské hřiště  Mateřské školy, Praha 8, Na Korábě 2. Převáděná nemovitost dle Čl. I. odst. 1. slouží k výkonu veřejné služby, kterou je poskytování vzdělání dle ustanovení § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 cit. školského zákona.

4.      Nabyvateli je stav nemovitosti dle Čl. I. odst. 1. dobře znám a převáděnou  nemovitost dle Čl. I. odst. 1.      do vlastnictví Hlavního města Prahy – svěřená správa Městské části Praha 8 přijímá tak, jak stojí a leží,  dle § 501  občanského zákoníku.

5.      Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy bránily.

6.      Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitosti vázla nějaká omezení, závazky či právní vady.

Čl. III.

1.        Nabyvatel   se   zavazuje, že dvacet let ode dne vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí bude o nemovitost dle Čl. I. odst. 1. řádně pečovat a užívat ji pouze k provozování dětského hřiště u Mateřské školy dle zákonné úpravy a nepřenechá ji ke komerčním účelům  třetí osobě a ani ji na třetí osobu nepřevede, a to rovněž podobu nejméně dvaceti let ode dne vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

2.        V případě, že nabyvatel poruší kterýkoliv ze závazků dle předchozího odstavce, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku ve výši ceny nemovitosti dle Čl. I. odst. 1. zjištěné dle cenových předpisů platných v době bezúplatného převodu, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení převodcem.

3.        Bude-li zjištění sankce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.

4.        Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Článku III. odst. 1. kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.


5.        Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v Článku III. odst. 1.  předat převodci písemnou zprávu o rozvoji veřejné služby, pro kterou mu byla nemovitost v Článku I. odst. 1. bezúplatně převedena, a k jejímuž zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.

Čl. IV.

Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.

 

Čl. V.

 

1. Tato smlouva podléhá schválení Ministerstvem financí  podle ustanovení § 22 odst. 3 cit. zákona č. 219/2000 Sb. Dnem udělení schvalovací doložky nabývá tato smlouva platnosti a účinnosti.

2.  Vlastnické právo k nemovitosti dle této smlouvy přechází dnem právních účinků vkladu  práva do katastru nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a užíváním nemovitosti.

3.  Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru  nemovitostí podá převodce.

4.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 

5.  Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Převodce a nabyvatel obdrží, po provedení vkladu katastrálním úřadem, po jednom vyhotovení. Dvě vyhotovení jsou určena pro potřeby Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a jedno vyhotovení si ponechá Ministerstvo financí. Dvě vyhotovení navíc obdrží pro účely archivace nabyvatel.   

6. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v podobě oboustranně uzavřených písemných číslovaných dodatků ke smlouvě.

7.      Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

8.    V případě, že  Ministerstvo financí neschválí ani nezamítne schválení této smlouvy do  jednoho roku ode dne podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou, pak má převodce i nabyvatel právo písemně sdělit druhé straně této smlouvy, že se touto smlouvou nadále již necítí vázán.

9.  Náměstek  generálního  ředitele  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ing. Jan Kasnar, CSc., prohlašuje, že tato smlouva odpovídá platnému právnímu řádu a obsahuje jen údaje, které jsou správné a prověřené, a dále že tato smlouva je uzavírána jen na základě dokladů, které byly shledány jako úplné a hodnověrné a odůvodňují uzavření této smlouvy, jako nejvhodnějšího naložení s majetkem státu.

 

 

 

……………………………                         

    vlastnoruční podpis

 

 


Doložka dle příslušného ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, včetně výčtu převáděných nemovitostí  a  souhlasu se zavazujícími a omezujícími podmínkami, musí být  nedílnou součástí smlouvy.

 

V Praze dne

 

V Praze dne  

 

 

 

…………………………….……………….

…………………………….……………….

Ing. Miloslav Vaněk

Generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

Josef Nosek

Starosta Městské části Praha 8