MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0050/5.ZMČ/2007

ze dne 19. září 2007,


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí svěřené správy nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, a to areálu Základní umělecké školy se sídlem na adrese Klapkova 25, 182 00 Praha 8, tedy budov čp. 112 a 156, včetně příslušných pozemků, vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 19 odst. 1 a 3, ve spojení s ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

(se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 457/19.RMČ/2007 ze dne 25. července 2007)

 

návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí svěřené správy nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, a to areálu Hlavním městem Praha zřízené Základní umělecké školy (ZUŠ) se sídlem na adrese Klapkova 25, 182 00 Praha 8, tedy budov čp. 112 (V Brance 1) a čp. 156 (Klapkova 25/Vršní 14), včetně pozemků tvořících s nimi jeden funkční celek – parc. č. 610/1 („ost. plocha“), o výměře 937 m2, parc. č. 610/2 („ost. plocha“), o výměře 130 m2, parc. č. 611 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 1306 m2, parc. č. 612 („zahrada“), o výměře 329 m2, parc. č. 613 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 1438 m2, a parc. č. 614 („zahrada“), o výměře 706 m2,  vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8.

 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 


Provede:

- - -

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček