MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0047/5.ZMČ/2007

ze dne 19. září 2007,


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu částí obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 – ideálního podílu ½ domu čp. 39 („objekt k bydlení“) s ideálním podílem ½ pozemku parc. č. 106 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 587 m2, vše na k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 3, 186 00 Praha 8, spoluvlastníkům


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

(se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 511/20.RMČ/2007 ze dne 15. srpna 2007)

 

majetkový převod Městské části Praha 8 – úplatný převod částí obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 – ideálního podílu ½ domu čp. 39 („objekt k bydlení“) s ideálním podílem ½ pozemku parc. č. 106 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 587 m2, vše na k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 3, 186 00 Praha 8, spoluvlastníkům panu Martinu Šebestovi a  panu Ing. Pavlu Šebestovi, CSc.,  fyzickým osobám, a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 9 894 500,- Kč (slovy: Devět milionů osm set devadesát čtyři tisíce pět set Korun českých),

 


II.        u k l á d á

            -----------


1.         informovat Zastupitelstvo Městské části (ZMČ) Praha 8 o uskutečnění prodeje nemovitostí uvedených v části I. tohoto usnesení.

Provede:   Rada Městské části Praha 8, jmenovitě zástupce Starosty MČ  p. Mgr. Martin Roubíček      

Termín:   na nejbližším zasedání ZMČ Praha 8 po realizaci majetkového převodu (kontrolní) 27.2.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček