MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0042/5.ZMČ/2007

ze dne 19. září 2007,


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 – domu čp. 749 („objekt k bydlení“) s příslušenstvím a s pozemky parc. č. 12, o výměře 153 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), a parc. č. 13, o výměře 376 m2 („zahrada“), vše na k. ú. Kobylisy a na adrese Služská 10, 182 00 Praha 8


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

(v souladu s usnesením č. 164/9.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne 28. března 2007 a usnesením č. 533/21.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne 29. srpna 2007)

 

majetkový převod Městské části Praha 8 – úplatný převod obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 – domu čp. 749 („objekt k bydlení“) s příslušenstvím a s pozemky parc. č. 12, o výměře 153 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), a parc. č. 13, o výměře 376 m2 („zahrada“), vše na k. ú. Kobylisy a na adrese Služská 10, 182 00 Praha 8, manželům paní Ing. Jitce Králové a panu Ing. Petru Královi, fyzickým osobám, a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 12 100 000,- Kč (slovy: Dvanáct milionů jedno sto tisíc Korun českých),

 


II.        u k l á d á

-----------


1.         informovat Zastupitelstvo Městské části (ZMČ) Praha 8 o uskutečnění prodeje nemovitostí uvedených v části I. tohoto usnesení.

Provede:   Rada Městské části Praha 8, jmenovitě zástupce Starosty MČ  p. Mgr. Martin Roubíček      

Termín:   na nejbližším zasedání ZMČ Praha 8 po realizaci majetkového převodu (kontrolní) 27.2.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček