MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0045/5.ZMČ/2007

ze dne 19. září 2007,


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 – domu čp. 1921 („objekt k bydlení“) s příslušenstvím a s pozemky parc. č. 1085, o výměře 208 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), a parc. č. 1086, o výměře 551 m2 („zahrada“), vše na k. ú. Libeň a na adrese Kubišova 37, 182 00 Praha 8


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

(v souladu s usnesením č. 164/9.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne 28. března 2007 a usnesením č. 543/21.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne 29. srpna 2007)

 

majetkový převod Městské části Praha 8 – úplatný převod obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 – domu čp. 1921 („objekt k bydlení“) s příslušenstvím a s pozemky parc. č. 1085, o výměře 208 m2 („zastavěná plocha
a nádvoří“), a parc. č. 1086, o výměře 551 m2 („zahrada“), vše na k. ú. Libeň a na adrese Kubišova 37, 182 00 Praha 8, manželům panu Ing. Hanuši Krejčímu a paní Ing. Blance
Krejčí, fyzickým osobám, a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 11 555 111,- Kč (slovy: Jedenáct milionů pět set padesát pět tisíc jedno sto jedenáct Korun českých),

 


II.        u k l á d á

-----------


1.         informovat Zastupitelstvo Městské části (ZMČ) Praha 8 o uskutečnění prodeje nemovitostí uvedených v části I. tohoto usnesení.

Provede:   Rada Městské části Praha 8, jmenovitě zástupce Starosty MČ  p. Mgr. Martin Roubíček      

Termín:   na nejbližším zasedání ZMČ Praha 8 po realizaci majetkového převodu (kontrolní) 27.2.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček