MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0053/5.ZMČ/2007

ze dne 19. září 2007,


k návrhu uzavření „Nájemní smlouvy“ o nájmu pozemků ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2024/8, o výměře 313 m2 („ostatní plocha“), a pozemku parc. č. 2628/5, o výměře 34 m2 („ostatní plocha“), vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Ústecká a Žernosecká)


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

(v souladu s usnesením č. 24/26.OZ/98 Obvodního zastupitelstva v Praze 8 ze dne     16. června 1998, usnesením č. 77/56.RMČ/2005 Rady Městské části Praha 8 ze dne 16. února 2005 a usnesením č. 544/21.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne       29. srpna 2007)

 

uzavření „Nájemní smlouvy“ (na dobu určitou do 31. prosince 2030) o nájmu pozemků ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2024/8,  o výměře  313 m2 („ostatní plocha“),            a pozemku parc. č. 2628/5, o výměře 34 m2 („ostatní plocha“), vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Ústecká a Žernosecká), mezi Městskou částí Praha 8, jako „pronajímatelem“, a společností BENTRANS – PLUS, s. r. o. (IČ: 629 67 860),        se sídlem na adrese Ke Klimentce 18/čp. 2103, 150 00 Praha 5 – Smíchov, jako „nájemcem“, podle textu uvededného v příloze „Důvodové zprávy“, která není součástí tohoto usnesení,

 

II.        u k l á d á

-----------


1.         předložit "Nájemní smlouvu" dle části I. tohoto usnesení k podpisu nájemci,

Provede:   vedoucí MO ÚMČ p. Mgr. Pavel Obst      

Termín:   do 19.10.2007
2.         předložit nájemcem podepsanou "Nájemní smlouvu" dle části I. tohoto usnesení k podpisu Starostovi MČ p. Noskovi.

Provede:   vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. Petr Veselý      

Termín:   do 9.11.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí MO ÚMČ p. Mgr. Obst

a vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. P. Veselý

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček