MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0048/5.ZMČ/2007

ze dne 19. září 2007,


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu částí obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 – ideálního podílu 1/6 domu čp. 177 („objekt k bydlení“) s příslušenstvím a ideálního podílu 1/6 pozemků parc. č. 594, o výměře 247 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), a parc. č.  595, o výměře 400 m2 („zahrada“), vše na k. ú. Trója a na adrese Nad Popelářkou 11, 182 00 Praha 8, spoluvlastníkovi


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

(se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 536/21.RMČ/2007 ze dne 29. srpna 2007)

 

majetkový převod Městské části Praha 8 – úplatný převod částí obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 – ideálního podílu 1/6 domu čp. 177 („objekt k bydlení“) s příslušenstvím a ideálního podílu 1/6 pozemků parc. č. 594, o výměře 247 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), a parc. č.  595, o výměře 400 m2 („zahrada“), vše na k. ú. Trója a na adrese Nad Popelářkou 11, 182 00 Praha 8, spoluvlastnici, paní Marii Novotné, fyzické osobě, a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 725 150,- Kč (slovy: Sedm set dvacet pět tisíc jedno sto padesát Korun českých),

 


II.        u k l á d á

            -----------


1.         informovat Zastupitelstvo Městské části (ZMČ) Praha 8 o uskutečnění prodeje částí nemovitostí uvedených v části I. tohoto usnesení.

Provede:   Rada Městské části Praha 8, jmenovitě zástupce Starosty MČ  p. Mgr. Martin Roubíček      

Termín:   na nejbližším zasedání ZMČ Praha 8 po realizaci majetkového převodu (kontrolní) 27.2.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček