MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0051/5.ZMČ/2007

ze dne 19. září 2007,


k návrhu zrušení majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí svěřené správy nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, jmenovitě bytového domu čp. 577 s pozemkem parc. č. 693/52, vše na k. ú. Karlín a na adrese Molákova 34, 186 00 Praha 8


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 19 odst. 1, ve spojení s ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

„Důvodovou zprávu“ k návrhu zrušení majetkového převodu Městské části Praha 8 – návrhu odejmutí svěřené správy nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, jmenovitě bytového domu čp. 577 s pozemkem parc. č. 693/52, vše na k. ú. Karlín a na adrese Molákova 34, 186 00 Praha 8,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

(se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 461/19.RMČ/2007 ze dne 25. července 2007)

 

zrušení majetkového převodu Městské části Praha 8 – návrhu odejmutí svěřené správy nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, jmenovitě bytového domu čp. 577 s pozemkem parc. č. 693/52 („zastavěná plocha a nádvoří“), vše na k. ú. Karlín a na adrese Molákova 34, 186 00 Praha 8,

 

III.       z r u š u j e

            -------------

usnesení č. 17/18.ZMČ/2006 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 21. června 2006, v celém rozsahu,

 

IV.       u k l á d á

-----------


1.         požádat odbor správy majetku Magistrátu Hl. m. Prahy o projednání žádosti o zrušení návrhu odejmutí svěřené správy nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, dle části II. tohoto usnesení,

Provede:   vedoucí MO ÚMČ p. Mgr. Pavel Obst      

Termín:   do 15.10.2007 


2.         informovat Zastupitelstvo Městské části (ZMČ) Praha 8 o výsledku projednání žádosti o zrušení návrhu odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, dle části II. tohoto usnesení.

Provede:   Rada Městské části Praha 8, jmenovitě zástupce Starosty MČ  p. Mgr. Martin Roubíček      

Termín:   na nejbližším zasedání ZMČ Praha 8 po obdržení výsledku projednání žádosti (kontrolní) 27.2.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí MO ÚMČ p. Mgr. Obst

a zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček