MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0061/6.ZMČ/2007

ze dne 19. prosince 2007,


k návrhu zrušení účelového fondu Městské části Praha 8 – fondu obnovy a modernizace bytového fondu


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 1 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

a s doporučením finančního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne
5. listopadu 2007,

 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

usnesení č. 676/27.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne 14. listopadu 2007, přijaté k návrhu zrušení účelového fondu Městské části Praha 8 – fondu obnovy
a modernizace bytového fondu,

 

II.        z r u š u j e

-------------

účelový fond Městské části Praha 8 – fond obnovy a modernizace bytového fondu (FOMBF) ke dni 31. prosince 2007.

 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

- - -

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – Starosta MČ p. Nosek