MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0067/6.ZMČ/2007

ze dne 19. prosince 2007,


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – záměru koupě nohejbalového hřiště s příslušenstvím na pozemku parc. č. 910 na k. ú.  Kobylisy v Praze 8 – v areálu Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

(s doporučením komisí Rady Městské části Praha 8 – pro obecní majetek ze dne 29. ledna 2007 a pro výchovu, vzdělávání a kulturu ze dne 16. května 2006

a se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 632/25.RMČ/2007 ze dne 31. října 2007),

 

majetkový převod Městské části Praha 8 – koupi nohejbalového hřiště s příslušenstvím na pozemku parc. č. 910 na  k. ú.  Kobylisy v Praze 8 – v areálu Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11, od sdružení Český nohejbalový svaz, o.s. (IČ: 457 01 989), se sídlem na adrese Zátopkova čp. 100/2, P.S. 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov, za cenu 826 000,- (slovy: Osm set dvacet šest tisíc) Kč,

 


II.        u k l á d á

-----------


1.         informovat Zastupitelstvo Městské části Praha 8 (ZMČ) o uskutečnění koupě dle části I. tohoto usnesení.

Provede:   Rada Městské části Praha 8, jmenovitě zástupce Starosty MČ      p. Mgr. Martin Roubíček      

Termín:   na nejbližším zasedání ZMČ Praha 8 po realizaci majetkového převodu (kontrolní) 30.6.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček