MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0065/6.ZMČ/2007

ze dne 19. prosince 2007,


k návrhu vydání Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

a se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 637/25.RMČ/2007 ze dne 31. října 2007,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

vydání Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13, se sídlem na adrese Šimůnkova 13/čp. 1599, 182 00 Praha 82 – Kobylisy, podle textu uvedeného v příloze  tohoto usnesení.

 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

- - -

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

 


 

Příloha usnesení č. 65/6.ZMČ/2007

Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 19. prosince 2007

 

 

Dodatek č. 2

ke „Zřizovací listině Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13“

schválené v úplném znění usnesením č. 14/13.ZMČ/2001 Zastupitelstva  Městské části Praha 8

ze dne 25. dubna 2001,

ve znění usnesení č. 35/15.ZMČ/2005 Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 31. srpna 2005

 

 

1.  Zřizovatel, tj. Městská část Praha 8, doplňuje níže uvedenou část textu citované „Zřizovací listiny“ v příslušném článku o dva další odstavce v následujícím znění:

 

- v Čl. VIII. odst. „8.3    Mateřská škola provádí doplňkovou činnost: výuka cizích jazyků.“,

- v Čl. VIII. odst. „8.4    Mateřská škola provádí doplňkovou činnost: výuka v oblasti umění a společenského tance.“.

 

2.  Tento „Dodatek č. 2  ke Zřizovací listině“ nabývá účinnosti od 19. prosince 2007.

 

3.  Ostatní ustanovení citované „Zřizovací listiny“ zůstávají nadále v platnosti dle současné legislativy.

 

 

 

V Praze dne .....………………

 

                                                                                         

 

 

………………….....................              

                Josef Nosek

Starosta Městské části Praha 8