MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0066/6.ZMČ/2007

ze dne 19. prosince 2007,


k „Aktuální informaci o současné síti mateřských a základních škol, jejichž zřizovatelem je Městská  část Praha 8“


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


podle ust. § 89 odst. 1 písm. j), ve spojení s ust. § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

na základě stanoviska komise Rady Městské části Praha 8 pro výchovu a vzdělávání ze dne 23. října 2007

a se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 635/25.RMČ/2007 ze dne 31. října 2007,

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

„Aktuální informaci o současné síti mateřských a základních škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8“, uvedenou v „Důvodové zprávě“, která není součástí tohoto usnesení,

 

II.        z r u š u j e

-------------

Základní školu, Praha 8, Na Korábě 2, se sídlem na adrese Na Korábě 2/čp. 350, 180 00 Praha 8 – Libeň, jako základní školu s právní subjektivitou,

s účinností ke dni 31. srpna 2008,

 


III.       s c h v a l u j e

-----------------

sloučení Základní školy, Praha 8, Na Korábě 2, se Základní školou Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52, s tím, že nástupnickou příspěvkovou právnickou osobou (organizací) bude Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52, se sídlem na adrese Zenklova 52/čp. 26, 180 00 Praha 8 – Libeň,

s účinností od 1. září 2008.

 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

- - -

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček